Adults Learning Visual Arts – ALVA

Nord Plus  adult programm 2009 – 2012 Nord Plus adult programm- eesmärk edendada ja tugevdada koostööd Põhja ja Baltimaade vahel, et tõsta täiskasvanute koolituskvaliteeti ja arendada koostöövõrgustikku täiskasvanuhariduses. Ühine teema. Täiskasvanud õpivad kauneid kunste ( ALVA) Juhtpartner: Ylojärvi Täiskasvanute Koolituskeskus ( Ylojävi Adult Education Centre) Partnerid: Soome – Voionmaa Instituut ( Voionmaa Institute) Leedu – Kedainiai Täiskasvanute Koolituskeskus ( Kedainiai …

Loe edasi

Uuesti õppima

Projekti rahastas Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. September 2011 – veebruar 2012 Projekti eesmärk oli põhiharidusega või madalama haridustasemega noorte haridustee jätkamise soodustamine, et vältida pooliku haridustee tõttu tekkivaid hariduslikke, sotsiaalseid, majanduslikke ja psühholoogilisi probleeme. Projekti käigus arendati välja koolitusteenus, mis võimaldab edendada sihtgrupi enesekohaseid, sotsiaalseid oskuseid ja õpioskuseid, et toetada nende edasi …

Loe edasi

Jätkusuutlikkuse edendamine täiskasvanute koolituses

CRISTAL (Common References in Sustainable Training in Adult Learning) 2011 – 2013 Grundtvig programmi õpikoostöö projekt. Täiskasvanute koolitusasutused, kes projektis osalesid, tajuvad oma rolli jätkusuutlikkuse idee levitamisel ühiskonnas. Me keskendusime ökoloogilisele jätkusuutlikkusele, kuid käsitlemist leidsid ka sellega tihedalt seotud teised jätkusuutlikkuse aspektid. Projekti eesmärgid: -koolituskeskuste ökoloogilise ja majandusliku jätkusuutlikkuse arendamine -tõsta koolituskeskuste personali ja koolitajate …

Loe edasi

LEMON – Learning Communities of Modern Liberal Adult Education

2009 – 2012 Central Baltic Interreg IV A programm 2007–2013 Projekti eesmärgiks oli uuendada Soome ja Eesti rahvaülikoole ning koolituskeskusi, vastamaks muutuva ühiskonna ja täiskasvanute koolituse nõuetele piirkondlikul tasandil ning kasutades selleks territoriaalset ja piiriülest koostööd. Projektis osales 13 partnerit, kes on pärit Varsinais-Suomi ja Uusimaa maakonnast, Lääne- ning Kesk-Eestist. Projekt on osaks Central Baltic …

Loe edasi

Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes

2008 – 2013 Programm “Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes” Rahastaja Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Üldeesmärk: Täiskasvanud elanikkonna elukestvas õppes osalemise võimalused on avardunud, vabahariduslikes koolituskeskustes pakutava kvaliteetse koolituse kaudu on tõusnud inimeste konkurentsivõime kõigis Eesti regioonides. Programmi sihtgrupp oli täiskasvanud elanikkond, kes ei ole koolikohustuslik (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud). Eelistatud olid madala …

Loe edasi

Aktiivse vananemise toetamine

2013 – 2015 Projekti „Aktiivse vananemise toetamine“ eesmärgiks oli aktiviseerida sotsiaalselt mitteaktiivseid vanemaealisi läbi kultuuri ja kunsti tegevustesse kaasamise (näituste, muuseumite, teatri jne külastamine, töötubades, õpiringides, kohtumisõhtutel, koolitustel jne osalemine, kultuurilised jalutuskäigud, ekskursioonid ja palju muud). Tegevused: Õppekava ja uute metodoloogiate väljatöötamine tugisikute/kultuurigiidide koolitamiseks Pilootkoolituste elluviimine Vanemaealiste kaasamise pilotiseerimine Tulemuste levitamine seminaril, veebilehel, virtuaalse käsiraamatu …

Loe edasi

Efektiivne kommunikatsioon

2015 – 2016 Projekti eesmärgiks oli organisatsiooni tegevusvõimekuse kasv tänu paremale strateegilisele planeerimisele, kommunikatsioonile koolituse pakkuja, õppijate (teenuse tarbijate) ja potentsiaalsete õppijate vahel ning info efektiivsemale haldamisele. Olulisemad tegevused: Arengukava 2016-2020 koostamine Kommunikatsioonistrateegia koostamine Infosüsteemi kavandamine ja arendamine Kommunikatsioonistrateegia mõju hindamine Projekti tulemuseks oli ajakohane arengukava, kommunikatsioonistrateegia, kaasaegne ja kõigi osapoolte vajadusi arvestav infosüsteem. Uuendused tõstavad teenuse …

Loe edasi

Hariduslike erivajadustega õpilaste tavakooli kaasamine ja õppematerjalide koostamine

2016 – 2017 Projekti eesmärkideks oli: * toetada tavakooli õpetajate professionaalset arengut, suurendades nende pädevust hariduslike erivajaduste õpilaste kaasamises, õppetöö kavandamises ja läbiviimises * arendada digikompetentse õpetajate seas IKT vahendite kasutamisel töös HEV õpilastega * tutvustada erinevaid IKT tehnilisi vahendeid, keskkondi ja vabavaralisi õppeprogramme. Projekti raames korraldati koolitused mahus 39 tundi kahele õpetajate grupile, kus osalesid kokku …

Loe edasi

Õpetajate professionaalse arengu toetamine suurendades nende andragoogilist pädevust 2

Projekti raames osalesid 20 täiskasvanute gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste õpetajat 78 tundi kestnud andragoogikakoolitusel. Koolitus toimus 8 õppepäeval jaanuarist aprillini 2017. Juhendajateks olid oma ala tunnustatud koolitajad (Reet Valgmaa, Erle Nõmm, Kadri Kõiv, Marika Kaasik, Kristel Jalak, Kadi Tamm). Koolituse käigus tehtud iseseisev töö (22 t) oli suunatud portfoolio koostamiseks, et edukalt taotleda täiskasvanute koolitaja kutset. Tegemist oli ESF meetme …

Loe edasi

AMIF2016-3 „Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele“

Tartu Rahvaülikool juhtis 01.05.2016 – 31.12.2017 Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi projekti AMIF2016-3 „Eesti keele õpe rahvusvahelise kaitse saajatele“. Projekti eesmärgiks oli õpetada eesti keelt kuni 150 Eestisse saabuvale rahvusvahelise kaitse saajale (täiskasvanutele) 100 tundi osaleja kohta, et toetada nende toimetulekut eestikeelses keskkonnas ja aidata kaasa Eesti ühiskonda lõimumisele. Esmane eesti keele oskus on sisserändajatele eelduseks …

Loe edasi

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital