Õppimine parandab elukvaliteeti

2005-2008 ÕPE oli Eesti Vabaharidusliidu arendus- ja koolitusprojekt, millest võttis osa 45 vabahariduskoolituskeskust, s.h Tartu Rahvaülikool ühe partnerina. Meetme üldine eesmärk on inimressursi arendamine ja konkurentsivõime suurendamine tööturul haridus- ja koolitussüsteemi täiustamise, elukestvaks õppeks vajaliku keskkonna loomise ning koolituse pakkumise kaudu. Meetme spetsiifilised eesmärgid : • õppe kvaliteedi tagamine; • võrdsete võimaluste loomine hariduse omandamiseks; …

Loe edasi

Lapsevanemate terviseteadlikkus

EL hariduskoostööprogramm Socratese Grundtvig 2 projekt Lapsevanemate terviseteadlikkus Health Awareness Among Parents 2005-2007 Projekti eesmärk on lastevanemate  tervise-alaste teadmiste kasv, et vähendada teismeeas olevate noorte terviseriske. Tartu Rahvaülikool on projekti koordinaator, projekti partnerid on Leedust, Saksamaalt, Küproselt ja Itaaliast. Rahvusvaheline partnerlus võimaldab õppida teiste maade kogemusest ja vahetada lastevanematele suunatud tervisealaseid programme. Esimesel tegevusaastal (2005 …

Loe edasi

Terviklik lapsevanem on edukas

ESF EQUAL arengupartnerlus nr 7.0101.07-0154 Terviklik 2007-2008 Alates 2007.a. juulist sai rahastuse Euroopa Ühenduse algatuse EQUAL arengupartnerluse WHOLE lisaprojekt „Terviklik lapsevanem on edukas”. Projekti põhieesmärgiks oli arengupartnerluse WHOLE tegevuse süvalaiendamine ja teavitus. Projekti üks suuremaid tegevusi on WHOLE koolitustegevuse ja sihtgrupi uuringu läbiviimine. Uuringu läbiviija leidmiseks korraldati konkurss, kus parima kvaliteedi ja hinna suhtega pakkumise …

Loe edasi

Töö-ja pereelu ühitamine läbi lastevanemate koolituse

WHOLE – Work and Home in Our Life in Europe 2005-2008 Teema G Töö- ja pereelu ühitamine ning tööturult lahkunud inimeste reintegreerimine paindlike ja efektiivsete töökorraldusvormide ning toetavate teenuste arendamise kaudu. Projekti I järk: 15 / 01 /2005 – 15 / 05 /2005 Projekti II ja III järk: 01 / 07 /2005 – 01 / …

Loe edasi

Euroopalikel väärtustel põhinev kultuuride vaheline dialoog

EL hariduskoostööprogramm Socratese Grundtvig 2 projekt 2008 -2010 Projekti tulemusena on paranenud õppijate ja projektipartnerite inglise keele oskus; organisatoorsed-, esindus- ja IT-oskused; on suurenenud Euroopa dimensiooni, kultuuri ja pärandi mõistmine ja tolerantsus mitmekesisuse suhtes; on paranenud koostöö Euroopa riikide vahel. Vaata ka projekti kodulehte aadressil: http://bridge.edicypages.com/en

Loe edasi

Regionaalne kultuurikorraldus

Projekti üldeesmärk: kahe sihtpiirkonna – Tartumaa ja Jõgevamaa kultuuritöötajate konkurentsivõime on kvalitatiivselt paranenud kultuurialase täiendkoolituse pakkumise tulemusena.Toetab Euroopa Liit Projekti spetsiifilised eesmärgid 1) Kultuurikorralduse-alase täienduskoolituse pakkumine madala konkurentsivõimega sihtrühmadele – kultuuri- ja haridustöötajad Tartu- ja Jõgevamaal (kokku osaleb koolitusel 40 – 50 inimest); 2) infotehnoloogiliste võimaluste ja kogemuste sissetoomine kultuurikorralduse täienduskoolitusse (min 20% õppekavast läbitakse kasutades elektroonilisi …

Loe edasi

EXPLORE, CONSERVE AND SHARE YOUR CULTURE to keep culture alive

EL hariduskoostööprogramm Socratese Grundtvig 2 projekt Projekti käigus on võimalik vahetada kogemusi teiste euroopa maade täiskasvanute koolitajatega kuidas paremini kaasata inimesi kultuuritegevusse ja ühendada seda koolitusega. Partnerid: Soome- Turu Rahvaülikool, Türgi –täiskasvanute koolituskeskus. Projekti kodulehekülg: http://www.tkukoulu.fi/~tsuto/grundtvig/

Loe edasi

Adults Learning Visual Arts – ALVA

Nord Plus  adult programm 2009 – 2012 Nord Plus adult programm- eesmärk edendada ja tugevdada koostööd Põhja ja Baltimaade vahel, et tõsta täiskasvanute koolituskvaliteeti ja arendada koostöövõrgustikku täiskasvanuhariduses. Ühine teema. Täiskasvanud õpivad kauneid kunste ( ALVA) Juhtpartner: Ylojärvi Täiskasvanute Koolituskeskus ( Ylojävi Adult Education Centre) Partnerid: Soome – Voionmaa Instituut ( Voionmaa Institute) Leedu – Kedainiai Täiskasvanute Koolituskeskus ( Kedainiai …

Loe edasi

Uuesti õppima

Projekti rahastas Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. September 2011 – veebruar 2012 Projekti eesmärk oli põhiharidusega või madalama haridustasemega noorte haridustee jätkamise soodustamine, et vältida pooliku haridustee tõttu tekkivaid hariduslikke, sotsiaalseid, majanduslikke ja psühholoogilisi probleeme. Projekti käigus arendati välja koolitusteenus, mis võimaldab edendada sihtgrupi enesekohaseid, sotsiaalseid oskuseid ja õpioskuseid, et toetada nende edasi …

Loe edasi

Jätkusuutlikkuse edendamine täiskasvanute koolituses

CRISTAL (Common References in Sustainable Training in Adult Learning) 2011 – 2013 Grundtvig programmi õpikoostöö projekt. Täiskasvanute koolitusasutused, kes projektis osalesid, tajuvad oma rolli jätkusuutlikkuse idee levitamisel ühiskonnas. Me keskendusime ökoloogilisele jätkusuutlikkusele, kuid käsitlemist leidsid ka sellega tihedalt seotud teised jätkusuutlikkuse aspektid. Projekti eesmärgid: -koolituskeskuste ökoloogilise ja majandusliku jätkusuutlikkuse arendamine -tõsta koolituskeskuste personali ja koolitajate …

Loe edasi
   Vanemad »

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital