Töö-ja pereelu ühitamine läbi lastevanemate koolituse

WHOLE – Work and Home in Our Life in Europe
2005-2008

Teema G Töö- ja pereelu ühitamine ning tööturult lahkunud inimeste reintegreerimine paindlike ja efektiivsete töökorraldusvormide ning toetavate teenuste arendamise kaudu.

Projekti I järk: 15 / 01 /2005 – 15 / 05 /2005
Projekti II ja III järk: 01 / 07 /2005 – 01 / 07 /2008

Kogumaksumus 4,2 mln EEK, sellest ESF-i toetus ~3 mln EEK, Eesti riigi toetus ~1 mln EEK ja Tartu Rahvaülikooli omafinantseering üle 200 000 EEK.

Tegevuspiirkond: Narva, Tartu, Jõgeva, Põlva, Ida-Virumaa, Tartumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa.
Projektis osalevad partnerid: OÜ Geomedia ja kohalikud omavalitsused

Projekti üldeesmärk on partnerluse kaudu lastega tööinimestele võimaluste arendamine osalemaks maksimaalselt tööprotsessis, vältides nende sattumist diskrimineeritud sihtgruppi lapsevanemaks olemise tõttu.

Projekti alaeesmärgid on kultuurialaste koolituse kaudu lastevanemate teadmiste ja oskuste arendamine ning maailmapildi avardamine töö-ja pere-elu paremaks ühendamiseks; uute meetodite testimise abil pakkuda välja uuenduslikke võimalusi töötavate lapsevanemate pereelu normaliseerimiseks; soo- ja pererollide teadvustamine ning isade-meeste tähtsuse suurendamine pereelus; avalikkuse ja tööandjate teavitamise kaudu nende hoiakute muutmine pere- ja tööelu võimalikust positiivsest integratsioonist.

Projekti peamiseks tegevuseks on erinevad koolitused ning kombineeritud ja komplekssete tööturuteenuste väljaarendamine.
Uuenduslikud tegevused:
– uute õppekavade väljatöötamine (3 õppekava)
– uute õppekavade pilootkoolitused (3 pilootkoolitust)
– uute õppematerjalide väljatöötamine (3 õppematerjali)
Projekti peamine uuenduslik eesmärk on arendada välja uued meetodid töötavate lastevanemate koolitamisel läbi kultuurialase tegevuse, et selle abil parandada nende efektiivsemat hakkamasaamist pere- ja tööelu ühitamisel. Selle peaeesmärgi täitmiseks on projekti sissetoodud mitmed toetavad tegevused, mida Eestis pole seni tervik-komplektina kasutatud.
Projekti sihtrühmadele on kavandatud mitmete uuenduslike koolitusprogrammide pilootkoolituste kaudu uute teadmiste ja kogemuste omandamine. Neile osutatakse lisaks koolitusele ka personaalset nõustamis- ja juhendamisteenust pere-ja tööelu ühitamiseks. Koolituste edukamaks läbiviimiseks on kaasatud koolitatavaid toetavad lisameetmed:
– tööringluse koolitus
– osaajaga tööpraktikate väljaarendamine
– lastehoiuteenuse väljaarendamine koolitusteenuse tarbimise ajal
– ettevõtlusalane koolitus

Projekti jooksul luuakse vähemalt 10 uut töökohta eeldatavasti lastehoiuteenuse alal neljas Eesti maakonnas (Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa).
Uuenduslike koolituskavade õpetamine eeldab ka eriettevalmistusega koolitajaid, kelle jaoks on projekti kavandatud projektispetsiifiline koolitus.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital