Uuesti õppima

Projekti rahastas Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

September 2011 – veebruar 2012

Projekti eesmärk oli põhiharidusega või madalama haridustasemega noorte haridustee jätkamise soodustamine, et vältida pooliku haridustee tõttu tekkivaid hariduslikke, sotsiaalseid, majanduslikke ja psühholoogilisi probleeme.

Projekti käigus arendati välja koolitusteenus, mis võimaldab edendada sihtgrupi enesekohaseid, sotsiaalseid oskuseid ja õpioskuseid, et toetada nende edasi õppimist formaalharidussüsteemis.

Teenust plaaniti pakkuda esialgu Tartu- ja Läänemaa vabahariduskoolides ning hiljem laiendada üle Eesti.
Tegevused:
• Sihtrühma vajadustele vastava õppekava väljaarendamine
• Sihtrühma teavitus- ja motiveerimissüsteemi väljatöötamine
• Koostöö tugevdamine partnerorganisatsioonide vahel

Projekti tulemused:

Projekti tulemuseks on õppeprogramm, mida on võimalik rakendada järgmises etapis ning partnerite võrgustik, mis seda tegevust toetab ja võimaldab teenuse pakkumist laiendada.

Väljundid:
• teenuse osutamise praktikate analüüs
• teenuse äriplaan
• noorte teavitamis- ja motiveerimissüsteem
• väljaarendatud õppeprogramm
• läbiviidud ümarlauad
Koostöövõrgustikus on arendatud koostööd omavalitsustega ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga, mittetulundusühingutega, koolitusasutustega, avaliku sektori asutustega. Sõlmitud koostöökokkulepped Haridus- ja Teadusministeeriumiga, Tartu Linnavalitsuse ja Haapsalu Linnavalitsusega projekti elluviimise etapiks.

KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fondi poolt eraldatav toetuse summa oli 3868,02 eurot.

Koostöö tõhustamiseks ja erinevate huvigruppide kaasamiseks on korraldatud kaks ümarlauda:

25.oktoobril toimus ümarlaud, kus osalesid Tartu LV, HTM, Töötukassa, täiskasvanute gümnaasium, koolitajad, Haapsalu ja Tartu Rahvaülikooli esindajad.

Ümarlaual tekkinud mõtteid:
Võimalik koostöö töötukassaga: noor osaleks esmalt paar kuud vabahariduslikul koolitusel, millele järgneks tööpraktika, erialaste oskuste koolitus, võimalik, et peale seda taas vabahariduslik koolitus vahepealse kogemuse mõtestamiseks, enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste edasiarendamiseks, tööotsingu koolitus, järgneks tööotsingud.
Mis veel aitaks noori vabahariduslikule koolitusele tuua ja seal hoida?
– Sotsiaalosakonnal on võimalik määrata toimetulekutoetus neile koolitusel osalejatele, kes pole arvel töötukassas.
– Võiks olla võimalus sõidutoetusele, et maakonna noortel oleks osalemine soodustatud. Kohaliku sotsiaalosakonna või koolitust toetava projekti poolt.
– Oluline on, et koolituse lõppedes ei jääks noor toetuseta (mentor, koostöö edasise hariduse või tööpraktika pakkujatega jne)

24.novembri ümarlaual osalesid sihtrühma esindajad ja potentsiaalsed koolitajad.

Ümarlaual tekkinud mõtteid:

Võiks olla programmis ka väike kordamise osa, näiteks vene keel ja matemaatika. Muusika ja keeled… Meeldetuletus, põhiasjad läbi korrata. Võib-olla võiks mõne aine puhul lihtsalt mõnda teemat käsitleda huvi tekitamiseks, väga heade juhendajate juhendamisel. Võib-olla võiks isegi olla rahvaülikoolis ettevalmistus kursus, mis muidu toimub täiskasvanute gümnaasiumis (0- kursus).
Õpetaja peaks olema väga sõbralik ja julgustaks noori õppima, kostaks lastele kasvõipaar head sõna.
Tuua elust reaalseid näiteid, kasvõi selle kohta, kes Sa oled kui Sul haridust ei ole. See on muidugi valus teema ja tuleb ettevaatlikult sellest rääkida!
Võtta näiteks ette CV keskus ja vaadata koos, millised nõudmised tänapäeval tööandjatel, kasvõi lihttööliselt oodatakse
Võimalik, et peaks rääkima mõni psühholoog, kõigiga personaalselt.

Kuidas paremini teavitada potentsiaalseid osalejaid ja kuidas neid julgustada koolitusel osalema?
Üritusi korraldada, kus sellest koolitusest teavitada ja osaleda üritustel, kus seda infot levitada.
Kooli õpetajate kaudu, psühholoogide, sotsiaaltöötajate.
Facebook’i kaudu ja noorte portaalid (orkut jne). Noored ise oma tuttavate seas nii internetis kui mujal.
Mis hirmutab, kuidas hirmu maha võtta?
Hinnete ees hirm, tahvli ees vastamise. Võib välja tuua reklaamis, et seda ei toimu. Kas gruppi tulemine hirmutab? Keda hirmutab, võiks enne olla individuaalsed kohtumised nõustajaga.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital