Inglise keel B1

Õppekava: Inglise keel kesktasemele B1
Õppekavarühm: Keeleõpe

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht

Koolitus toimub 2 õppeaasta vältel ja on jaotatud 4 semestriks.

Õppe kogumaht 1. õppeaastal on 160 akadeemilist tundi, millest 114 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 46 akadeemilist tundi on iseseisev töö.

Kursus koosneb kahest semestrist:
1. semester – 74 tundi, millest 54 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.
2. semester – 86 tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 26 tundi iseseisev töö.

Sihtgrupp
Kõik huvilised, kes on omandanud A2 taseme.

Alustamise tingimused
Kursusele registreerumine ja õppemaksu tasumine.

Eesmärk
Saavutada kursuse lõpuks B1.1 tase.

Õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija:

  • saab aru põhilisest infost tuttaval teemal
  • saab hakkama inglise keelt kõnelevas riigis
  • oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi, eesmärke
  • oskab põhjendada ja selgitada oma plaane ja seisukohti
  • oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal

„New Headway Intermediate“ 4th Edition – õpik ja töövihik.
Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom võimaldab klassis läbivõetud materjali uuesti üle korrata ning annab hulgaliselt lisamaterjali iseseisvaks tööks. Töövihiku juurde kuuluv iChecker CD-ROM annab võimaluse kuulata töövihiku tekste, teha sõnavara ja grammatika lisaharjutusi ning teste.

Õpilastel endil on võimalik tellida veel mitmeid digitaalseid õppekomplekti lisasid, näiteks Prase-a-day app või e-Books jm.

Õppe sisu

I semester

1. The world of difference. Living in different parts of the world. Everyday English in different situations. Sounding polite. Word formation. Words that go together.

Tenses; auxiliary verbs. Questions and negatives. Short answers.

2. The working week. Charles, Prince of Wales – private and public man. Working week, work and study routines. How much do you earn? Free time activities. Small talk. Giving opinions. Present tenses; state verbs. Passive and active. Positive and negative adjectives. Formal and informal letters. Emailing.

3. Good times, bad times. A Shakespearean Tragedy Romeo and Juliet. Falling in love. Telling a story. Giving opinions. Past tenses. Used to.

4. Getting it right. Kids then and now. Rules within the family. Laws. Advice, obligation, permission; polite requests and offers. Phrasal verb. Writing a biography.

5. Our changing world. Life 50 years from now. Weather forecast. Changes in the environment. Making arrangements. Future forms; future possibilities. Word building.

II semester
6. What matters to me. People, places and things important to me. Kitchen – the heart of the home. My closest relative. In a department store. Describing things. Information questions. Relative pronouns (who, that, which). Participles (verb + ing).

7. Passion and fashion. My passion. Popular things. Likes and dislikes. Describing a person. Present perfect: Passive: Time expressions.

8. No fear! Fears and dangers of travelling. “Body language”. Numbers in travel context. Verb patterns (verb + ing, verb + infinitive). Adjective + infinitive.

9. It depends how you look at it. Bullying and crime. Burglary. Dealing with money. Words with similar meaning. Conditionals.

10. All things high tech. Architecture old and new. A famous town or city. The Internet. Websites you like. Compound nouns. Describing appearance. Noun phrases. Articles; possessives.

11. Seeing is believing. The adventure of Sherlock Holmes. Evidence and crime. Expressing attitude. Modals of probability: Phrasal verbs with out and up. Informal letter.

12. Telling it how it is. People who changed the world. What the papers say. Clichès. Reported speech. Tenses. A thank-you email.

Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi töövihikust.Iseseisvaks tööks saavad õpilased kasutada õpiku juurde kuuluvad iTutor DVD-Rom`i ja töövihiku juurde kuuluvat iChecker CD-ROM`i, mis võimaldavad tunnis õpitut korrata ja kinnistada.

Õppe kogumaht 2. õppeaastal on 160 akadeemilist tundi, millest 114 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 46 akadeemilist tundi on iseseisev töö.

Kursus koosneb kahest semestrist:
1. semester – 74 tundi, millest 54 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.
2. semester – 86 tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 26 tundi iseseisev töö.

Sihtgrupp
Kõik huvilised, kes on omandanud B1.1 taseme.

Alustamise tingimused
Kursusele registreerumine ja õppemaksu tasumine.

Eesmärk
Saavutada kursuse lõpuks B1.2 tase.

Õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija:

  • saab aru põhilisest infost tuttaval teemal
  • saab hakkama inglise keelt kõnelevas riigis
  • oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi, eesmärke
  • oskab põhjendada ja selgitada oma plaane ja seisukohti
  • oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal

Õppematerjal

„New Headway Intermediate“ Plus 4th Edition – õpik ja töövihik.

Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom võimaldab klassis läbivõetud materjali uuesti üle korrata ning annab hulgaliselt lisamaterjali iseseisvaks tööks. Töövihiku juurde kuuluv iChecker CD-ROM annab võimaluse kuulata töövihiku tekste, teha sõnavara ja grammatika lisaharjutusi ning teste.

Õpilastel endil on võimalik tellida veel mitmeid digitaalseid õppekomplekti lisasid, näiteks Prase-a-day app või e-Books jm.

Õppe sisu

I semester

1. Why did they call you that? People and their names. Brand names. Vocabulary – working out meaning from context. Grammar – pronouns.

True colours. Describing a room. Colours. Vocabulary – adjective suffixes. Grammar – adjectives.
2. Pack and go! Holidays. Airport security screeners. Vocabulary – holidays. Grammar – present tenses.

Opening up or closing down? My local shops. Vocabulary – shops and services. Grammar – possessives.

3. The generation gap. What were you like as a child? Vocabulary – stages of life. Grammar – Past simple and Continuous, used to.

In the picture. Taking photos. Vocabulary – photography. Grammar – prepositions.

4. The rubbish! Rubbish and recycling. Future forma: will/shall and going to.

Degrees and careers. Study and work. First and second conditional.

5. What`s on? Television. Present perfect simple.

The country. Present perfect continuous.

 

II semester

6. Do it yourself. DIY and repairing. Obligation, necessity, prohibition, advice.

At your service. At a restaurant. Can, could and be able to.

7. Giving it away. Cash machines. Phrasal verbs. Linking words.

Going out and staying in. Live entertainment. Verb patterns.

8. Looking after yourself. Have something done.

The rest is history. The passive; impersonal you.

9. Can`t remember, can`t forget. Word families. Reported speech. Word stress.

Wedding dramas. Weddings. The past perfect. Sentence stress.

10. America and the world. British and American English. Exam time. Exams. Revision.

 

Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi töövihikust.Iseseisvaks tööks saavad õpilased kasutada õpiku juurde kuuluvad iTutor DVD-Rom`i ja töövihiku juurde kuuluvat iChecker CD-ROM`i, mis võimaldavad tunnis õpitut korrata ja kinnistada.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust. Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel.

Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja rühmatööd, esitatakse erinevaid dialooge ja mängitakse rollimänge.

Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada CD-plaatide kuulamine ja videote vaatamine. Ülesanded on võimalikult lähedased loomulikele suhtlussituatsioonidele ja annavad võimaluse kasutada õpitud väljendeid ja struktuure.

Kursusel kasutatakse kaasaegseid õpikuid ja autentseid tekste. Keeleõppe rikastamiseks kasutatakse õppija isiklikke kogemusi.

Õppekeskkond
Õpperuumid on avarad, hea valgustusega ja sobivad täiskasvanud õppijale. Klassides on õppetööks vajalikud tehnilised vahendid (arvuti, projektor, CD-mängija) ja erinevad tahvlid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks
Kursuse läbimise eelduseks on:
1) osalemine vähemalt 75% kontakttundides
2) lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%

Hindamismeetod
1) Kujundav hindamine kursuse vältel
2) Lõputest

Koolituse läbimisel väljastatav dokument – tunnistus või tõend

Tunnistus väljastatakse tingimusel, et õpilane on osalenud kursusel vähemalt 75 % ulatuses ja sooritanud lõputesti tulemusele vähemalt 60%.

Tõend väljastatakse õpilasele, kes on osalenud kursusel vähemalt 75% ulatuses, kuid ei ole sooritanud lõputesti või kelle testi tulemus jääb alla 60%.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital