Inglise keel A1

Õppekava: Inglise keele algkursus 0>A1
Õppekavarühm: Keeleõpe

Õppekava koostamise alus
Euroopa keeleõppe raamdokument

Õppe kogumaht 
Õppe kogumaht on 160 akadeemilist tundi, millest 114 akadeemilist tundi on auditoorne töö ning 46 akadeemilist tundi on iseseisev töö.

Kursus koosneb kahest semestrist:
1. semester – 74 tundi, millest 54 tundi on auditoorne töö ja 20 tundi iseseisev töö.
Saavutatakse A1.1 tase.
2. semester – 86 tundi, millest 60 tundi on auditoorne töö ja 26 tundi iseseisev töö.
Saavutatakse A1.2 tase.

Sihtgrupp
Kõik huvilised, kes ei ole inglise keelt varem õppinud.

Alustamise tingimused
Kursusele registreerumine ja õppemaksu tasumine.

Eesmärk
Saavutada kursuse lõpuks A1 tase.

Õpiväljundid 
Koolituse lõpuks õppija:

  • saab aru tuttavatest sõnadest, fraasidest ja lühikestest lausetest
  • oskab tervitada, tutvustada ennast ja teisi ning hüvasti jätta
  • oskab lihtsal viisil rääkida oma perest, elukohast ja igapäevastest tegemistest ning esitada teemakohaseid küsimusi
  • oskab lihtsal viisil suhelda kui vestluspartner abistab
  • oskab kirjutada lühikest teadet ja täita formulare

Õppe sisu

I semester
1 Hello! ViisakusväljendidTegusõna olemaSee on… – This is … Minu/sinu – my/your.
Arvsõna 1-10. Nimisõna mitmus.
2 Your world. Maad ja rahvadAsesõnad he/she/they; his/herKüsilausedArvsõnad 11-30. 
3 All about you. Ametid. Isiklik informatsioonEitavad laused. Lühivastused
   Viisakusväljendid.
4 Family and Friends. Minu pere ja sõbrad. Omastav asesõnaTegusõna omama –
   have/has.
5 The way we live. Söök ja jookSportRahvused ja keeledLihtolevikArtikkel a/an
   Arvsõna 1-100Kui palju see maksab?
6 Every Day. Minu päev. Eluviis. Päevad. Kellaaeg. LihtolevikAlways/sometimes/never

II semester
7 My favourites. 
Minu lemmikud. KüsisõnaOmadussõnaAsesõna me/him/us/them 
This/thatCan I …… ?
8 Where I live. Minu kodu. Minu kodulinn. Toad ja mööbel. There is/there areEessõna kohamääruses. Tee juhatamine.
9 Times past. Millal sa sündinud oled? Tuntud inimesed. Tegusõna olema mineviku vormid.
LihtminevikHave/do/goAastaarvud, kuupäevad.
10 We had a great time. Vaba aeg ja sportPuhkusVaatamisväärsusedLihtminevik
(reeglipärane ja ebareeglipärane)Lihtmineviku eitus ja küsimus.
11 I can do that. InternetIgapäevased probleemidMida ma teha oskan can/can`tPalve ja
pakkumineOmadussõna + nimisõna.
12 Please and thank you. RestoranisSöök ja jookMa sooviksin I`d like … 
Like/would like. Märgid ja teated.
13 Here and now. Riided ja värvid. Mis juhtus? Kestev olevik.
14 Itś time to go. Tulevikuplaanid. Tähtsad sündmused elus. Grammatika kordamine. 
Sõnavara kordamine.

Õppemeetodid
Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust.
Põhirõhk on suulise eneseväljendamise ja suhtlusoskuse arendamisel.
Kursusel kasutatakse eelkõige aktiivõppemeetodeid, mille puhul õppijad osalevad aktiivselt õppeprotsessis ja on sunnitud rääkima, kuulama ja kaasa mõtlema. Kasutatakse paaristööd ja rühmatööd, esitatakse erinevaid dialooge ja mängitakse rollimänge.
Kuulamis- ja mõistmisoskust aitavad arendada CD-plaatide kuulamine ja videote vaatamine. Ülesanded on võimalikult lähedased loomulikele suhtlussituatsioonidele ja annavad võimaluse kasutada õpitud väljendeid ja struktuure.
Kursusel kasutatakse kaasaegseid õpikuid ja autentseid tekste. Keeleõppe rikastamiseks kasutatakse õppija isiklikke kogemusi.

Õppekeskkond
Õpperuumid on avarad, hea valgustusega ja sobivad täiskasvanud õppijale. Klassides on õppetööks vajalikud tehnilised vahendid (arvuti, projektor, CD-mängija) ja erinevad tahvlid.

Iseseisva töö kirjeldus
Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.
Iseseisvaks tööks saavad õpilased kasutada õpiku juurde kuuluvat iTutor DVD-Rom`i ja töövihiku juurde kuuluvat iChecker CD-ROM`i, mis võimaldavad tunnis õpitut korrata ja kinnistada.

Õppematerjal

„New Headway Beginner“ 4th Edition – õpik ja töövihik.
Õpiku juurde kuuluv iTutor DVD-Rom võimaldab klassis läbivõetud materjali uuesti üle korrata ning annab hulgaliselt lisamaterjali iseseisvaks tööks. Töövihiku juurde kuuluv iChecker CD-ROM annab võimaluse kuulata töövihiku tekste, teha sõnavara ja grammatika lisaharjutusi ning teste.
Õpilastel endil on võimalik tellida veel mitmeid digitaalseid õppekomplekti lisasid, näiteks Prase-a-day app või e-Books jm.

Nõuded õpingute lõpetamiseks 
Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 75% tundides.

Hindamismeetod
Vestlus ja lõputest.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument – tunnistus või tõend
Tunnistus väljastatakse tingimusel, et õpilane on osalenud kursusel vähemalt 75 % ulatuses ja sooritanud lõputesti tulemusele vähemalt 60%.
Tõend väljastatakse õpilasele, kes on osalenud kursusel vähemalt 75% ulatuses, kuid ei ole sooritanud lõputesti või kelle testi tulemus jääb alla 60%.

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital