Inglise keele elementaartase A1.2: grupp 1

Toimub
16.09 - 16.12.2019
EK 15.30-17.00
Pepleri 4, Tartu
Maht
54 akad t
Hind
248 €
Koolitaja
Juta Hennoste

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

["New English File Elementary .]( https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/?cc=ee&selLanguage=en)

Õppe sisu

Lesson1.

A My name’s Hanna, not Anna.
Olema tegusõna. Asesõna. Viisakusväljendid. Nädalapäevad. Arvsõna.

B All over the world.
Maad ja rahvad. Tegusõna olema eitav ja küsiv vorm. Arvsõna.

C Open your books, please.
Klassiruumi sõnavara. Omastav asesõna. Ankeedi täitmine.

Praktiline kõnekeel: Arriving in London.

Lesson2.

A My writer’s room.
Toas olevad asjad. Nimisõna mitmus. this/that/these/those

B Stars and Stripes
Inimese välimus. Omadussõnad. Värvid. quite/very/really

C After 300 metres, turn right.
Tunded. Käskiv kõneviis. Märkide tähendused.

Revise and Check 1&2

Lesson3.

A Things I love about Britain.
Inglismaa ja inglased. Lihtolevik.

B Work and play
Ametid. Lihtoleviku küsimus.

C Love online
Tutvumine. Küsisõnad. Sõnajärg küsilauses.

Praktiline kõnekeel: Coffee to take away.

Lesson4.

A Is she his wife or his sister?
Perekond. Omastav ’s , Whose…?

B What a life!
Igapäevased tegevused. Sidesõnad. Eessõna aja- ja kohamäärustes.

C Short life, long life?
Sagedust näitavad määrsõnad.

Revise and Check 3&4

Lesson5.

A Do you have the X Factor?
Tegusõna + nimisõna. Can/can’t,

B Love your neighbours.
Naabrid. Kestev olevik.

C Sun and the City.
London. Ilm ja aastaajad. Lihtolevik või kestev olevik?

Praktiline kõnekeel: In a clothes shop.

Lesson 6.

A Reading in English.
Telefonivestlus. Asesõna.

B Times we love.
Järgarvud. Kuupäev. Like+verb+-ing .

C Music is changing their lives
Muusika. Tegusõnad olema ja omama.

Revise and Check 5&6

Õppe kogumaht on 72 tundi (sh 54 tundi auditoorset tööd ja 18 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga