Teenuste disaini auditi läbiviimine Tartu Rahvaülikoolis

Projekti eesmärgiks on rakendades teenuste disaini mudelit luua madala haridustasemega täiskasvanutele jt vähemate võimalustega sihtgruppidele uusi võimalusi elukestvas õppes osalemiseks ja suurendada Tartu Rahvaülikooli võimekust koolitusteenuste osutamisel ning omatulu teenimisel.

Projekti sihtgrupiks on nõrgema konkurentsivõimega inimesed:

  • madala või aegunud kvalifikatsiooniga inimesed, kes pole õppes pikka aega osalenud,
  • väiksema konkurentsivõimega piirkondade elanikud,
  • vanemaealised,
  • vene keelt emakeelena kõnelejad,
  • meil elavad välismaalased (sh pagulased),
  • erivajadustega inimesed ja nende eest hoolitsevad inimesed), kes jäävad õppesse kaasamata nii majanduslikel põhjustel kui seetõttu, et pole leitud õigeid kanaleid nende jõudmiseks ja ei pakuta sobivaid koolitusi.

Samuti osaleb koolitustel vähe mehi (nt Tartu Rahvaülikoolis kuni 15% osalejate koguarvust), vajalik on pakkuda neile sobivaid koolitusi ja kasutada õigeid turunduskanaleid.

Projekti käigus on Tartu Rahvaülikoolis läbi viidud teenuste disaini audit ja selle käigus:

  • kaardistatud, kuidas me paistame väljapoole, erinevatele sihtgruppidele?
  • milline on klienditeekond?
  • kas väärtuspakkumine on enda jaoks selgeks mõeldud ning sihtgrupile kommunikeeritud?
  • kas ja kuidas on läbi mõeldud protsessid ja tagatud teenuste kvaliteet?

Paralleelselt auditiga ja selle järel töötatakse välja uued, sihtrühmade vajadustele vastavad koolitusprogrammid ning nende kommunikatsiooni- ja turundamise põhimõtted, et senisest paremini jõuda uute, projekti sihtrühmadeni.

Teenuste disaini audit toimus oktoober 2016 – märts 2017 Tartu Rahvaülikooli meeskonna ühiste mõttepäevadena BDA konsultandi Ülle Puustusmaa eestvedamisel.

Seisuga 30.05.2017 on töös teenusdisaini auditi kokkuvõtte analüüs ja uute koolituspakkumiste väljatöötamine.

Projekti tulemusena on TRÜ meeskonna aktiivsel osalemisel ja panustamisel läbi viidud teenusedisaini audit ning määratletud teenuste arendussuunad. Selle baasilt koostatakse projekti sihtgruppidele sobivad õppekavad ja koolituspakkumised.

Projekti periood: 01.09.2016 – 31.12.2017

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetuse summa 8336 eurot, Tartu Rahvaülikooli omafinantseering 1000 eurot, projekti maksumus kokku on 9336 eurot.

 

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital