Everyday English - suhtluskeel A2

Inglise keele vestluskursus madalamale kesktasemele (õppetöö toimub A2 tasemel).

Toimub
08.05 - 14.06.2023
EK 17.00-18.30
Pepleri 4
Maht
24 akad t
Hind
228 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Hea võimalus värskendada oma inglise keele oskust enne suve. Kursus sobib inimesele, kes on inglise keelt küll varem õppinud, kuid ei ole seda ammu kasutanud või ei ole suhtlemisvilumust omandanud. Kursuse põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel. Dialoogid ja rollimängud aitavad harjutada kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kursusel tuletame meelde ununenud sõnavara ja kordame üle grammatika põhireeglid.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaristööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppe sisu

Being me.

Talking about yourself. Getting to know each other. Asking questions and finding out personal information. Question forms and short answers.

Social Life.

Free time activities. Making social arrangements. Accepting and refusing invitations and suggestions.

Meet the family.

Family members. Family tree. Describing people - appearance and personality. Compound adjectives.

Nearest & dearest.

Relationships vocabulary. Different relationships. Listening for specific information.

Being a traveller.

Talking about travel experiences. Holiday dialogues. Past Simple and continuous; regular and irregular verbs. Top 20 verbs in spoken English

On the road.

Transport vocabulary. Asking for travel information. Making hotel bookings.

Enjoy your trip!

Choosing a holiday. Planning what to take on holiday. Multi-word verbs.

Traveller`s tales.

Travel advice. Holiday problems.

Being a consumer.

Money vocabulary. Saving money First conditional; present simple after when, before, after, as soon as.

Ready to order

Useful language for eating out or at someone`s house. Favourite restaurants. Short questions.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 30 tundi (sh 24 tundi kontaktõpet ja 6 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital