Eesti keel B1 +

Toimub
12.09 - 22.12.2022
EK 17.15-18.45
Ülikooli tn 1, Tartu. Õppeklass 2
Maht
60 akad t
Hind
420 €
Koolitaja
Ingrid Rummo

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Eesti keele B1-taseme koolitusel arendatakse kõiki osaoskusi (kuulamist, lugemist, rääkimist, kirjutamist), grammatikat ja sõnavara. Kasutatakse B1 taseme õppematerjali "Naljaga ... ", kus on palju aktiivseid mängustatud ülesandeid, mis sobivad eriti hästi rühmas töötamiseks. Harjutatakse ka eksamitüüpi ülesandeid.

Teemad:

1. Head isu!

• teenindajaga suhtlemine ja toidu tellimine kohvikus ja restoranis • menüü põhjalik lugemine ja toitude-jookide kohta täpsustavate küsimuste esitamine • toidu kohta oma arvamuse avaldamine

Keeleteadmised: käänetevahelised seosed, mitmuse nimetav kääne, ainsuse osastav kääne, käskiv kõneviis

2.Mul on teile palve!

• abi palumine olmelistes küsimustes • kodused toimetused: toidu valmistamine, triikimine jms • esemed koduses majapidamises • toitude koostisosad

Keeleteadmised: Kellele? Kellel? Kellelt?, asesõnad

3.Palju õnne!

• õnnesoovid erinevate sündmuste puhul • vestlus külaskäigul • sünnipäev, kingituste tegemine ja vastuvõtmine • esemed koduses majapidamises (liitsõnad)

Keeleteadmised: lihtminevik (i-minevik), küsisõna kes? käänamine, küsisõna mis? käänamine

4.Appi! Appi!

• õnnetused ja hädaolukorrad, nt autol saab bensiin otsa, auto läheb teel katki, vargus jm • abi palumine õnnetuse korral • kuriteost teatamine • oma mure kirjeldamine ametnikule ja pereliikmele või sõbrale

Keeleteadmised: lihtminevik (si-minevik), abi palumine õnnetuse korral

5.Saame kokku!

• vestlemine võõra inimesega • tutvumine ja uute suhete loomine • tutvumine ja suhtlus internetis • sõbraga väljas, meelelahutusüritused

Keeleteadmised: kohakääned, küsimused Kuhu? Kus? Kust?

Õppematerjalid:

  • NALJAGA ... EESTI KEELE ÕPIK B1-TASEMELE. I OSA Autorid: Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp

  • Eesti keele B1-taseme e-kursus Keeletee, https://www.keeletee.ee

Kursuse maht:

Õppe kogumaht on 80 akadeemilist tundi (sh 60 tundi auditoorset tööd + 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisva töö eesmärk B1-tasemel on kinnistada õpitut, valmistuda uue teema käsitlemiseks, arendada avastuslikke ja iseseisva töö oskusi. Iseseisva tööna valmivad teemakohased suulised esitlused ja teemakirjutised. Samuti loetakse iseseisvalt teemakohaseid tekste (lühikesed jutustused, faktiteavet edastavad lihtsamad tekstid jms).

Helena Metslang, Juhend iseseisvaks keeleõppeks, Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituut https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/35_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_rus_web2.pdf

https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/293_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_eng_web.pdf

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital