Läti keele algkursus 0 > A1.1 Veebis

Kursus hakkab toimuma kord nädalas argipäeva õhtul. Täpse toimumisaja teatame hiljem. Huvilistel palume registreeruda, võtame ühendust.

Koolitus toimub sügissemestril 2022

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Teemad:

  • Viisakusfraasid, tutvumine
  • Enda iseloomustamine
  • Ametid
  • Riigid, rahvused ja keeled

Keeleteadmised:

  • Tähestik, hääldusreeglid, isikunimede lätistamine
  • Nimisõnad ja omadussõnad: sugu, käändkonnad, ainsus ja mitmus, nominatiiv, lokatiiv
  • Isikulised asesõnad
  • Küsisõnad
  • Tegusõnad: ebareeglipärane tegusõna „olema“ (būt), teine pöördkond, pööramine olevikus, eitus

Õppematerjalid:

Inga Klēvere-Velhli, Nikole Naua. Latviešu valoda studentiem. Rīga, Latviešu valodas aģentūra 2012.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital