Saksa keel A1.2

Kursus lõpetab A1.2 taset ja jätkub kevadsemestril A2 tasemel.

Toimub
19.09 - 09.01.2023
E 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Lili Kängsepp

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

Õpik „Menschen A1.2. Deutch als Fremdsprache.“ (S Evans, A. Pude, F Specht, F. Specht)

Õppe sisu

Wetter. Ins Wasser gefallen?

Ilm. Ilmakaared. Postkaardi kirjutamine.
Grammatika: Sõnatuletus sufiksiga -los. Sidesõna denn.

Feste und Feiern. Ich würde am liebsten jeden Tag feiern.

Peod ja tähtpäevad. Küllakutsed. Õnnitlused. Grammatika: Tingiv kõneviis würde.

A1.2 taseme materjali kordamine.

Iseseisev töö A1.2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital