Eesti keel 0>A1 Intensiivkursus

Tere tulemast eesti keele kursusele! Welcome to Estonian course! Добро пожаловать на курс эстонского языка!

Toimub
19.09 - 06.12.2022
EKR 11.00-13.30
Ülikooli 1
Maht
100 akad t
Hind
650 €
Koolitaja
Terje Eha

Tartu Folk High School is a cooperation partner of the Estonian Unemployment Insurance Fund training card. You can find more detailed information about the training card on the [Unemployment Insurance Fund's website] (https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart). Also check out the program [Work and study] (https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/tooturukoolitus-koolituskaardiga).

Tuition fees can be shown in the income tax return as training expenses, of which 20% is refunded in accordance with the Income Tax Act (§ 26).

Тартуский народный университет является партнером по сотрудничеству учебной карты Эстонской кассы по безработице. Более подробную информацию об учебной карте можно найти на [веб-сайте Кассы по безработице] (https://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart). Также ознакомьтесь с программой [Работа и учеба] (https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/tooturukoolitus-koolituskaardiga).

Плата за обучение может быть указана в декларации о подоходном налоге как расходы на обучение, из которых 20% возмещаются в соответствии с Законом о подоходном налоге (§ 26).

The lessons use active learning techniques and communicative methodology in its broadest sense. Most attention is paid to the development of listening and speaking skills so that the learner has the courage to use the language in communication situations. Grammar is acquired in context and for the purpose of communication, using a lot of analogy. Learners are encouraged to use the existing language environment: communicating with co-workers and friends, using simpler phrases in service, understanding the written language environment.

На уроках используются активные методы обучения и коммуникативная методика в самом широком смысле. Наибольшее внимание уделяется развитию навыков аудирования и говорения, чтобы учащийся имел смелость использовать язык в коммуникативных ситуациях. Грамматика усваивается в контексте и с целью общения, используя множество аналогий. Учащимся предлагается использовать существующую языковую среду: общаться с коллегами и друзьями, использовать более простые фразы в обслуживании, понимать письменную языковую среду.

Teemad - The Topics:

 • Tere! Meeldiv tutvuda! - Hello! Nice to meet you!
 • Mis keelt sa räägid? - Which languages do you speak?
 • Kus sa elad? Numbrid - Where do you live? Numbers
 • Üks ja mitu. Värvid - One and many. Colours.
 • Kuhu sa lähed? Kellaaeg ja nädalapäevad - Where are you going? Time and days of the week.
 • Eesti linnad. - Estonian cities.
 • Aastaajad - Seasons
 • Pere ja kodu - Family and home
 • Huvid ja hobid - Interests and hobbies
 • Hommik ja päev - Morning and day
 • Töö ja haridus - Work and education

Õppematerjalid - Learning materials

 • Pesti, Mall; Ahi, Helve (2019). E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. A1+A2+B1. Kiri Mari Kirjastus
 • Algaja õnn. Mänge ja ülesandeid eesti keele kõnelemisoskuse arendamiseks A2-tasemele. Leelo Kingisepp, Marju Ilves. Iduleht, Tallinn, 2015. (õppematerjal sobib kasutamiseks A1-tasemel)
 • Keeleklikk https://www.keeleklikk.ee/

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 150 tundi (sh 100 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi iseseisvat tööd). The total amount of study is 150 hours (incl. 100 hours of classroom work and 50 hours of independent work).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi. Independent work at the basic level helps to repeat what has been done in class - to learn vocabulary, read texts or do grammar exercises.

Juhend iseseisvaks keeleõppeks / Guide for independent language learning / Руководство по самостоятельному изучению языка. Учебные навыки и языковая среда.

https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/293_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_eng_web.pdfhttps://www.integratsioon.ee/sites/default/files/juhend_iseseisvaks_keeleoppeks_est-rus_2.pdf

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital