Eesti keel A2.1

Kursusele on oodatud õppijad, kes on läbinud A1-taseme kursuse.

Toimub
30.08 - 22.11.2022
TN 18.30-20.00
Ülikooli 1
Maht
50 akad t
Hind
350 €
Koolitaja
Terje Eha

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistava koolituse täismahus õppekava on leitav SIIT. Käesolev kursus moodustab ühe osa täismahus koolitusest.

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Teemad:

  • Töö ja haridus
  • Lähme poodi
  • Kohvikus
  • Üürime korteri
  • Uues kodus

Grammatika:

Lihtminevik; omadussõna võrdlusastmed; ainsuse nimetav, omastav, osastav; mitmuse omastav, osastav; tingiv kõneviis; kahesõnalised verbid; mitmes? mitmendal? kellena? kelleks?

Õppematerjal:

  • Pesti, M., Ahi, H. „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1“. Tallinn: Kiri-Mari Kirjastus, 2015.
  • Kingisepp, L., Ilves, M. „Keeleklikk. Eesti keele algkursus algajatele 0–A2“.-https://www.keeleklikk.ee/
  • Kingisepp, L., Ilves, M. „Algaja õnn. Mänge ja ülesandeid eesti keele lugemisoskuse arendamiseks A2-tasemele“. Tallinn: Kirjastus Iduleht, 2016.
  • Kingisepp, L., Ilves, M. „Algaja õnn. Mänge ja ülesandeid eesti keele kõnelemisoskuse arendamiseks A2-tasemele“. Tallinn: Kirjastus Iduleht, 2016.
  • „Pille ja Lauri lood“, http://web.meis.ee/vaegkuuljad/index.html

Kursuse maht:

Õppe kogumaht on 75 tundi (sh 50 tundi auditoorset tööd ja 25 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A2-tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Helena Metslang, Juhend iseseisvaks keeleõppeks, Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituut https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/35_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_rus_web2.pdf

https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/293_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_eng_web.pdf

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital