Eesti keel 0>A1.1

Tere tulemast eesti keele kursusele! Welcome to Estonian course! Добро пожаловать на курс эстонского языка!

Toimub
20.09 - 13.12.2022
TN 16.45-18.15
Ülikooli 1
Maht
50 akad t
Hind
350 €
Koolitaja
Terje Eha

The lessons use active learning techniques and communicative methodology in its broadest sense. Most attention is paid to the development of listening and speaking skills so that the learner has the courage to use the language in communication situations. Grammar is acquired in context and for the purpose of communication, using a lot of analogy. Learners are encouraged to use the existing language environment: communicating with co-workers and friends, using simpler phrases in service, understanding the written language environment.

На уроках используются активные методы обучения и коммуникативная методика в самом широком смысле. Наибольшее внимание уделяется развитию навыков аудирования и говорения, чтобы учащийся имел смелость использовать язык в коммуникативных ситуациях. Грамматика усваивается в контексте и с целью общения, используя множество аналогий. Учащимся предлагается использовать существующую языковую среду: общаться с коллегами и друзьями, использовать более простые фразы в обслуживании, понимать письменную языковую среду.

Teemad - The Topics:

 • Tere! Meeldiv tutvuda! - Hello! Nice to meet you!
 • Mis keelt sa räägid? - Which languages do you speak?
 • Kus sa elad? Numbrid - Where do you live? Numbers
 • Üks ja mitu. Värvid - One and many. Colours.
 • Kuhu sa lähed? Kellaaeg ja nädalapäevad - Where are you going? Time and days of the week.
 • Mis Eestis on?

Grammatikateemad - Grammar Topics:

 • Conjugation of verbs in the present tense - Verbi pööramine olevikus
 • Local cases (in, from, to) - Kohakäänded
 • The Singular Nominative, Genitive and Partitive case - Ainsuse nimetav, omastav ja osastav kääne
 • The Plural Nominative case – Mitmuse nimetav kääne
 • The Singular Comitative and Abessive case - Ainsuse kaasaütlev ja ilmaütlev kääne

Õpitulemused - Learning outcomes:

On the completion of the course the student:

 • Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases
 • Can introduce themselves and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people they know and things they have
 • Is able to express him/herself in everyday situations in a café, in a shop, when buying a bus ticket
 • Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help
 • Understands and creates elementary-level oral and written texts
 • Understands numbers, time and prices

Õppematerjalid

 • Pesti, Mall; Ahi, Helve (2019). E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. A1+A2+B1. Kiri Mari Kirjastus
 • Algaja õnn. Mänge ja ülesandeid eesti keele kõnelemisoskuse arendamiseks A2-tasemele. Leelo Kingisepp, Marju Ilves. Iduleht, Tallinn, 2015. (õppematerjal sobib kasutamiseks A1-tasemel)
 • Keeleklikk https://www.keeleklikk.ee/

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 75 tundi (sh 50 tundi auditoorset tööd ja 25 tundi iseseisvat tööd).

The total amount of study is 75 hours (incl. 50 hours of classroom work and 25 hours of independent work).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Independent work at the basic level helps to repeat what has been done in class - to learn vocabulary, read texts or do grammar exercises.

Juhend iseseisvaks keeleõppeks / Guide for independent language learning https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/293_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_eng_web.pdf

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital