Itaalia keel A2 minirühm

Õppetöö toimub A2 tasemel. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
23.09 - 21.01.2023
R 9.00-10.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Annika Mikkel

A2.1 taseme läbimiseks kulub 60 auditoorset tundi ja 40 tundi iseseisvat tööd. Antud kursus on A2.1 taseme teine osa ja sisaldab 30 tundi auditoorset ja 20 tundi iseseisvat tööd. Ka kõik uued huvilised on oodatud.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

Õpik: „Nuovo Espresso 2“ (LucianaZiglio, Giovanna Rizzo)

Õppe sisu

• Kordamine: minevikuajad passato prossimo ja imperfetto, pronomi diretti ja indiretti, keskvõrde (comparativo) moodustamine.

• Inimeste kirjeldamine.

• Oletuste ja ettepanekute tegemine.

Ti va di venire? (kohtumiste kokku leppimine).

• In vacanza (puhkusel).

• A tavola (toidud, maitsed).

Grammatilised teemad: tingiv kõneviis (condizionale presente), stare + gerundio, siduvad asesõnad (pronomi relativi), passato prossimo ja imperfetto kasutamine, imperativo (käskiv kõneviis)

Iseseisev töö A1 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital