Inglise keel veidi oskajale A1.2

Õppetöö toimub A1.2 tasemel ja sobib nii neile, kes soovivad selle tasemega alustada kui ka neile, kes on A1.2 taseme juba läbinud, kuid soovivad seal õpitut veel kinnistada. Kursuse põhirõhk on suhtluskeele arendamisel.

Toimub
14.09 - 21.12.2022
K 15.00-16.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
210 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

A1.2 taseme läbimiseks kulub 90 tundi auditoorset õpet ja 60 tundi iseseisvat tööd. Õppetöö on jaotatud kolme ossa. Antud kursus on A1.2 taseme esimene osa ja sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ning 20 tundi iseseisvat tööd. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"Clockwise elementary"

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

Lesson 1 – Letters and numbers.

Meeldetuletus: tähestik, numbrid ja kuupäevad. Nimed ja nende õigekiri.

Lesson 2 – Countries and people.

Isiklik informatsioon. Maad ja rahvad. Tegusõna olema olevikus ja minevikus.

Lesson 3 – Friends and relations.

Pere ja suhted. Sõbrad. Minu kodu. Have got/has got.

Lesson 4 – Life and routine.

Igapäevased toimingud. Kellaaeg. Lihtolevik.

Lesson 5 – People and places.

Kirjeldame inimesi, toitu ja ilma. Minu elu. Elu välismaal.

Lesson 6 – Jobs and Works.

Minu töö. Ametid. Töökuulutus. Ametialased oskused.

Lesson 7 – Love and hate.

Mis mulle meeldib ja mis ei meeldi. Tegevused kodus ja väljaspool kodu.

Lesson 8 – Zoos and bars.

Meelelahutus linnas.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital