Inglise keel A2

Õppetöö toimub A2 tasemel. Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
12.09 - 19.12.2022
E 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
210 €
Koolitaja
Krista Pisuke

A2 taseme läbimiseks kulub 150 tundi auditoorset õpet ja 90 tundi iseseisvat tööd. Antud kursus on A2 taseme teine osa ja sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ning 18 tundi iseseisvat tööd.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New Headway Pre-Intermediate 4th Edition."

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

Unit 4 Eat, drink and be merry!

Toit ja toitumistavad. Söögikohad. Kauplused. Seltskondlik vestlus lauas.Much/many; some/any/ a few/ a little/ lots of. Artikkel. E-kirja kirjutamine.

Unit 5 Looking forward.

Tulevikulootused. Iseseisva elu algus. Suhtluskeel, kindlad ja ebakindlad seisukohad. Tuleviku väljendamine. Ühendtegusõna (put on, take off)

Unit 6 The way I see it.

Mida me täna teeme? Multikultuurne London. Minu kodulinn. Minu pere. Võrdleme kohti ja inimesi. Omadussõna võrdlusastmed. Sünonüümid ja antonüümid.What`s…. like? How ….. ? Siduvad asesõnad.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital