Inglise keel A2 (Zoom) Veebis

Kursus sobib neile, kes soovivad alustada õppimist A2 tasemel.

Toimub
14.09 - 21.12.2022
K 15.00-16.30
Zoom
Maht
30 akad t
Hind
210 €
Koolitaja
Ludmilla Alver

Kogu A2 taseme läbimiseks kulub 150 tundi auditoorset tööd ja 90 tundi iseseisvat tööd. Antud kursus on A2 taseme esimene osa ja sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ja 18 tundi iseseisvat tööd.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"Roadmap A2"

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

UNIT 1

People and places. Tutvumine. Maad ja rahvad. Enda tutvustamine. Tegusõna olema (be) jaatus ja eitus.

All about me. Küsisõnad. Tegusõna olema (be) küsiv vorm. Küsimuste moodustamine.

For sale. Ostlemine. This/that/these/those. Nimisõna mitmus. Hinna küsimine.

Kellaaeg.

UNIT 2

Families. Pere ja pereliikmete tutvustamine. Omastav kääne ja omastavad asesõnad.

After the party. Kelle oma see on? Kellele see kuulub?

Special things. Asjade kirjeldamine. Omadussõnad asjade kirjeldamiseks. Have got.

Ostlemine.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital