Inglise keel A2

Kursus sobib neile, kes on A1 taseme juba läbinud ja soovivad alustada õppimist A2 tasemel.

Toimub
19.09 - 12.12.2022
EK 9.00-10.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
325 €
Koolitaja
Ludmilla Alver

Kogu A2 taseme läbimiseks kulub 150 tundi auditoorset tööd ja 90 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Antud kursus on A2 taseme esimene osa ja sisaldab 50 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"Roadmap A2"

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

UNIT 1

People and places. Tutvumine. Maad ja rahvad. Enda tutvustamine. Tegusõna olema (be) jaatus ja eitus.

All about me. Küsisõnad. Tegusõna olema (be) küsiv vorm. Küsimuste moodustamine.

For sale. Ostlemine. This/that/these/those. Nimisõna mitmus. Hinna küsimine.

Kellaaeg.

UNIT 2

Families. Pere ja pereliikmete tutvustamine. Omastav kääne ja omastavad asesõnad.

After the party. Kelle oma see on? Kellele see kuulub?

Special things. Asjade kirjeldamine. Omadussõnad asjade kirjeldamiseks. Have got.

Ostlemine.

UNIT 3

Free time. Vabaaja tegevused. Lihtolevik.

A night`s work. Igapäevased toimingud. Lihtolevik.

Going out. Vabaaja tegevused. Oleviku küsimused.

Piletite ostmine.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital