Inglise keel A2

Kursus sobib neile, kes on A1 taseme juba läbinud ja soovivad alustada õppimist A2 tasemel.

Toimub
20.09 - 13.12.2022
TN 9.00-10.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
325 €
Koolitaja
Krista Pisuke

A2 taseme läbimiseks kulub 150 tundi auditoorset õpet ja 90 tundi iseseisvat tööd. Õppetöö on jaotatud kolme ossa. Antud kursus on A2 taseme esimene osa ja sisaldab 50 tundi auditoorset tööd ning 30 tundi iseseisvat tööd. Kursuse teine osa toimub kevadsemestril. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Tartu Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta täpsemat infot leiate Töötukassa kodulehel. Uuri ka programmi Tööta ja õpi.

Õppetasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New Headway Pre-Intermediate 4th Edition."

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

Unit 1 Getting to know you.

Sõprus. Seltskondlik vestlus, tervitamine ja tutvumine. Oleviku, mineviku ja tuleviku aegade kordamine. Küsisõna ja küsilause. Eessõna. Sarnase tähendusega tegusõnad.

Unit 2 Whatever makes you happy.

Mida mulle meeldib teha? Kas ma olen õnnelik? Naabrid. Ideaalne päev. Seltskondliku vestluse arendamine. Oleviku ajavormid. Have/have got.

Unit 3 What`s in the news?

Uudised raadios ja ajalehes. Loo lugemine ja jutustamine. Mineviku ajavormid. Reeglipärased ja ebareeglipärased verbid. Määrsõna ja ajamäärus.

Unit 4 Eat, drink and be merry!

Toit ja toitumistavad. Söögikohad. Kauplused. Seltskondlik vestlus lauas.Much/many; some/any/ a few/ a little/ lots of. Artikkel. E-kirja kirjutamine.

Unit 5 Looking forward.

Tulevikulootused. Iseseisva elu algus. Suhtluskeel, kindlad ja ebakindlad seisukohad. Tuleviku väljendamine. Ühendtegusõna (put on, take off)

Unit 6 The way I see it.

Mida me täna teeme? Multikultuurne London. Minu kodulinn. Minu pere. Võrdleme kohti ja inimesi. Omadussõna võrdlusastmed. Sünonüümid ja antonüümid.What`s…. like? How ….. ? Siduvad asesõnad.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital