Inglise keel A2

Õppetöö toimub A2 tasemel. Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
10.01 - 11.04.2022
EK 9.00-10.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
54 akad t
Hind
335 €
Koolitaja
Ludmilla Alver

Antud kursus on A2 taseme teine osa ja sisaldab 54 tundi auditoorset tööd ning 30 tundi iseseisvat tööd.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New Headway Pre-Intermediate 4th Edition."

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

Unit 6 The way I see it.

Mida me täna teeme? Multikultuurne London. Minu kodulinn. Minu pere. Võrdleme kohti ja inimesi. Omadussõna võrdlusastmed. Sünonüümid ja antonüümid. What`s…. like? How ….. ? Siduvad asesõnad.

Unit 7. Living history.

Nõustu minuga! Kodu. Sugupuu. Elulugu. Kuulsuse elulugu.Täisminevik ja lihtminevik; ever/never; for/since; sõnatuletus; sõnarõhk.

Unit 8. Girls and boys.

Rõivad ja materjalid. Pere. Poisid ja tüdrukud. Arsti juures. Anname nõu. Have to/don`t have to/should/must. Ametlik kiri; mitteametlik e-kiri.

Unit 9. Time for a story.

Tunded. Minu lemmikkirjanik. Viimane raamat, mida lugesin. Loo jutustamine. Lood lapsepõlvest. Enneminevik; minevikusündmustest rääkimine. Sidesõna. Filmiarvustus.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital