Eesti keel A2 minirühm

Kursusele on oodatud õppijad, kes oskavad eesti keelt vähemalt A1.2-tasemel.

Toimub
04.10 - 19.01.2022
EK 16.15-17.45
Ülikooli 1
Maht
60 akad t
Hind
534 €
Koolitaja
Vivika Nõmme

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistava koolituse täismahus õppekava on leitav SIIT. Käesolev kursus moodustab ühe osa täismahus koolitusest.

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

  • Viisakusväljendid
  • Enda ja teiste tutvustamine
  • Isikuandmete andmine ja küsimine
  • Elulugu
  • Haridus
  • Kodu ja kodukoht
  • Mina ja minu töö
  • Tasemele vastav grammatika

Grammatika:

Ainsuse osastav kääne, kohakäänded, saav kääne, mitmuse nimetav kääne, mitmuse omastav kääne; ma- ja da-infinitiiv; tingiva kõneviisi olevik, käskiv kõneviis, lihtminevik, määrsõnad.

Õppematerjal:

Õppematerjal on õpetaja koostatud.
Lisaks kasutatakse kursusel eesti keele e-kursust Keeletee https://www.keeletee.ee/en/coursemap ja erinevaid veebisõnastikke.

Kursuse maht:

Õppe kogumaht on 80 tundi (sh 60 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A2-tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Helena Metslang, Juhend iseseisvaks keeleõppeks, Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituut https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/35_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_rus_web2.pdf

https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/293_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_eng_web.pdf

Terviseohutuse meetmed:

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital