Estonian at elementary level A1.2

The A1.2 level Estonian course is suitable for students, who can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases and can introduce themselves and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people they know and things they have.

Toimub
05.10 - 09.12.2021
TN 18.15-19.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
40 akad t
Hind
240 €
Koolitaja
Terje Eha

Estonian language lessons are conducted in Estonian. English as the language of instruction will be used as little as possible.

The lessons use active learning techniques and communicative methodology in its broadest sense. Most attention is paid to the development of listening and speaking skills so that the learner has the courage to use the language in communication situations. Grammar is acquired in context and for the purpose of communication, using a lot of analogy. Learners are encouraged to use the existing language environment: communicating with co-workers and friends, using simpler phrases in service, understanding the written language environment.

Eesti keele õpe viiakse läbi eesti keeles. Inglise keelt kasutatakse vahenduskeelena nii vähe kui võimalik.

Teemad:

 1. Pere ja kodu
 2. Huvid ja hobid
 3. Hommikul kodus
 4. Töö ja haridus
 5. Lähme poodi
 6. Kohvikus

Grammatikateemad:

Ma- ja da-tegevusnimi; ees- ja tagasõnad; ainsuse ja mitmuse osastav; asesõna osastav; kohakäänded; saav, olev, ilma- ja kaasaütlev; omadussõna võrdlusastmed; lihtminevik.

Topics

 1. Family and home
 2. Interests and hobbies
 3. In the morning at home
 4. Work and education
 5. Let's go to the store
 6. In the café

Grammar

Ma- and da-infinitive. Prepositions and Postpositions. Partitive Singular and Plural. Personal pronouns: Partitiv. Locative Cases. Translative, Essive, Abessiv, Comitativ. Adjective: degrees of comparison. Imperfect.

Õppematerjalid

Pesti, Mall; Ahi, Helve (2019). E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. A1+A2+B1. Kiri Mari Kirjastus

Keeleklikk, eesti keele e-kursus algajatele https://www.keeleklikk.ee/

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 60 tundi (sh 40 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A1-tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Juhend iseseisvaks keeleõppeks Guide for independent language learning https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/293_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_eng_web.pdfРуководство по самостоятельному изучению языкаhttps://www.integratsioon.ee/sites/default/files/35_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_rus_web2.pdf

Terviseohutuse meetmed

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital