Vene keel veidi oskajale A1.2: (Zoom) Hommikune grupp Veebis

Oodatud on kõik, kes on vene keelt veidi õppinud või kes tahavad kunagi omandatut uuesti meelde tuletada. Koolirusel korratakse üle baasteadmised, sõnavara järk-järgult laiendades. Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom.

Toimub
23.09 - 16.12.2021
N 9.00-10.30
Zoom
Maht
26 akad t
Hind
286 €
Koolitaja
Kseniia Zolotareva

Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele.

Õpitavad teemad:

1.Kontaktandmed, riigid ja rahvused, vanus, haridus, ametid ja töökohad. Контактные данные, страны и народы, возраст, образование, профессии и место работы.

2.Perekond ja elukoht: perekonnaliikmed, välimus, isikuomadused, kodu, mööbel, kodutehnika. Семья и место жительства: члены семьи, внешность, характер, дом, мебель, техника.

3.Minu päev: igapäevased ja vaba aja tegevused, tööpäev, huvid ja hobid. Мой день: каждодневные действия, свободное время, рабочий день, интересы и хобби.

4.Enesetunne ja tervis: kehaosad, haigused, arsti juures, sport. Самочувствие и здоровье: части тела, болезни, у врача, спорт.

5.Poes ja restoranis: toiduained, joogid, riided, raha, müüjaga suhtlemine, kohvikus ja restoranis, söögi tellimine. В магазине и ресторане: продукты, напитки, одежда, деньги, общение с продавцом, в кафе и ресторане, заказ еды.

6.Puhkusel ja reisil: reisimine Eestis ja Venemaal, reisielamused, transport, objektid ja üritused linnas, tee juhtimine. В отпуске и путешествии: путешествие по Эстонии и России, впечатления, транспорт, объекты и мероприятия в городе, как пройти.

7.Ilm: ilma kirjeldamine, ilmakaared. Погода, части света.

Keeleteadmised:

1.Nimisõnade grammatiline sugu, mitmus. Род и множественное число имен существительных. (мужской род: город – города, женский род: анкета – анкеты, средний род: письмо – письма)

2.Tegusõnade pööramine, liikumisverbid, modaalverbid: võib/ei või, saab/ ei saa, ei tohi. Спряжение глаголов (я работаю, ты работаешь, он работает), глаголы движения (идти/ходить, ехать/ездить), модальные глаголы: можно/нельзя.

3.Isikulised asesõnad, omastavad asesõnad. Личные и притяжательные местоимения. (я – мой, ты – твой)

4.Arvsõnad, kuupäev, kellaaeg, palju maksab? Числительные, число, время, сколько стоит?

5.Omadussõnade grammatiline sugu. Род имен прилагательных. (красивый дом, красивая девушка, красивое платье)

6.Küsimused: kuhu, kus, keda/mida, kellena, miks/milleks, millal? Вопросы: куда, где, что/кого, кем, зачем, почему, когда?

7.Sidesõnad: что, который, потому что, поэтому, если, чтобы. Союзы.

Õppematerjalid

• Л.В. Миллер, Л.В. Политова, И.Я. Рыбакова „Жили-были“ • С. Чернышов „Поехали“ • I. Magnus „Vene keele õpik algajale ja taasalustajale“ • õpetaja õppematerjalid

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 26 tundi auditoorset tööd ja 24 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital