Inglise keel B2 minirühm

Õppetöö toimub B2.2 tasemel. Kursus jätkub kevadsemestril. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
13.09 - 06.12.2021
EK 9.00-10.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
425 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"English File. Upper-Intermedate". Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

 • Music and emotion. Gerunds and infinitives. Words that come from ohter languages.

 • Sleeping Beauty. Used to/be used to/get used to. Sentence stress and linking.

 • Revise and check 6.

 • Don’t argue. Must, might/may, should, can’t, couldn’t + have, would rather.

 • Actors acting. The body. Verbs of the senses.

 • Talking about acting.

 • Beat the robbers… and the burglars. Crime and punishment. The Passive.

 • Breaking news. The media. Reporting verbs.

 • Revise and check 7&8.

 • Truth and lies. Business, advertising.

 • Megacities. Word building prefixes and suffixes. Uncountable and plural nouns.

 • Taling about advertising.

 • The dark side of the moon. Science. All, every, both etc.

 • The power of words. Word pairs. Article.
 • Revise and check 9&10.

Õppe kogumaht on 80 tundi (sh 50 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi ning valmistada ette suulisi ülesandeid.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital