Inglise keel B2

Õppetöö toimub B2.2 tasemel. Kursus jätkub kevadsemestril. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
16.09 - 13.01.2022
N 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
195 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"English File. Upper-Intermedate". Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

  • Music and emotion. Gerunds and infinitives. Words that come from ohter languages.

  • Sleeping Beauty. Used to/be used to/get used to. Sentence stress and linking.

  • Revise and check 6.

  • Don’t argue. Must, might/may, should, can’t, couldn’t + have, would rather.

  • Actors acting. The body. Verbs of the senses.

  • Talking about acting.

  • Beat the robbers… and the burglars. Crime and punishment. The Passive.

  • Breaking news. The media. Reporting verbs.

  • Revise and check 7&8.

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi ning valmistada ette suulisi ülesandeid.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital