Inglise keele vestluskursus: B1

Inglise keele vestluskursus B1.

Toimub
15.09 - 22.12.2021
K 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
195 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"Clockwise. Intermediate. "

Õppe sisu

Lesson 8 - Getting through.• Telephone English. • The effects of the phone on our lives. • Future arrangements with will/going to/present continuous.

Lesson 9 - Incidents and accidents.• Special occasions. • Responding to good and bad news. • Planning the future.

Lesson 10 - Other houses, other rules.• Rules and arguments. • Obligation and permission (must/have to etc.) • Because/otherwise/so/when etc.

Lesson 11 – Temper and tears.• Making simple complaints. • Telling stories • Saying how you feel

Lesson 12 – Saying no.• Inviting out. • Saying no politely • Verb + infinitive; affixes –ful, -ity, --ly, etc.

Lesson 13 - Brainpower.• Communication problems. • Relative clauses with who/that/which • Remembering new words

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste, teha grammatikaharjutusi. Erinevad testid aitavad jälgida oma keeleoskuse arengut.

Terviseohutuse meetmed

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiabSIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital