Inglise keel B1+

Õppetöö toimub B1+ tasemel. Kursus sobib neile, kes on juba jõudnud B1 tasemele ja soovivad antud tasemel oma teadmisi veel süvendada. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
15.09 - 08.12.2021
KR 8.30-10.00
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
325 €
Koolitaja
Ruth Jõgi

Kogu B1+ taseme läbimiseks kulub 150 tundi auditoorset tööd ja 90 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Antud kursus on B1+ taseme esimene osa ja sisaldab 50 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd. Kursus jätkub kevadsemestril.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"Roadmap B1+. by H. Dellar, A. Walkley

Hind sisaldab originaalõpikut.

 1. Eating out.

  Decide where to eat out. Noun phrases. Writing emails arranging a party, Making requests in emails.

  A place to live.

  Talk about where you live. A biography. Comparisons.

  A late night.

  Going out, staying in. Describe a night out. Relative clauses. Understanding a radio programme.

  English in action.

  Express preferences and reasons.

 2. Getting better.

  Talk about your free time. Learning new skills. Present Simple and Present Continuous. Understanding a radio phone-in programme.

  First days.

  Where you work or study? Starting work. Present habits. An informal letter.

  Changing world.

  Has our life changed? Parents and children. Used to, would and Past Simple. Understanding an article.

  English in action.

  Ending conversations politely.

 3. Places to see.

  Recommending places to go on holiday. Understanding a newspaper arti-cle. Present Perfect Simple.

  Big issues.

  Science and research. Discussing and summarizing an article. Present Perfect Simple and Continuous.

  Living abroad.

  Giving advice about rules and customs. Obligation and permission. Understanding a podcast and understanding.

  English in action.

  Ask for and give explanations.

 4. A big mistake.Accidents and mistakes. Past Simple and Past Continuous. Understanding informal conversation.

  Crime doesn’t pay.Crime stories. Crime in the news. Present Perfect Simple. Writing a story.

  It’s not good enough.Make a complaint. Understanding an article. Guessing meaning. Reported speech.

  English in action. Respond to news.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital