Itaalia keel B1.2-B2.1

Kursus lõpetab B1 taseme ja alustab B2.1 taset. Kevadsemestril jätkatakse B2 tasemel. Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud.

Toimub
14.09 - 21.12.2021
T 17.00-18.30
Ülikooli 1
Maht
30 akad t
Hind
210 €
Koolitaja
Annika Mikkel

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

Õpik: Universitalia 2

Õppe sisu

• Lingue e dialetti

• Relazioni interculturali

• Descrivere aspetti positivi e negativi di un luogo

• Cultura gastronomica

• Turismo

• Tutela del patrimonio artistico e Naturale

Grammatilised teemad: il passato remoto, il congiuntivo passato, il congiuntivo imperfetto, il periodo ipotetico della possibilità e dell’irrealtà, i pronomi combinati, il congiuntivo trapassato

Iseseisev töö aitab eelkõige kinnistada tunnis läbivõetut – õppida ja korrata sõnavara, teha gram-matikaharjutusi. Iseseisva töö raames tehakse kirjalikke ülesandeid, millele hiljem õpetajalt tagasi-sidet annab. Samuti sisaldab iseseisev töö teemakohaste tekstide lugemist ning suuliste etteastete ettevalmistamist.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital