Inglise keel B1 (klass + Skype)

Kursus sobib eelkõige neile, kes on juba jõudnud B1 tasemele ja soovivad oma keeleoskust samal tasemel veel süvendada.

Toimub
18.09 - 22.01.2022
L 10.00-12.15
Pepleri 4, Tartu
Maht
51 akad t
Hind
301 €
Koolitaja
Piret Kivi

Kogu B1 taseme läbimiseks kulub 150 tundi auditoorset tööd ja 90 tundi iseseisvat tööd. Tunnid on jaotatud kolme ossa. Antud kursus on B1 taseme esimene osa. Kursus sisaldab 27 tundi klassiruumis, 24 tundi veebiõpet ja lisaks 29 tundi iseseisvat tööd. Kursus jätkub kevadsemestril. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub kogu õpe veebis.

Klassitunnid toimuvad 18.09, 2.10, 16.10, 30.10, 13.11, 27.11, 11.12, 8.01 ja 22.01.

Veebitunnid toimuvad 25.09, 9.10, 23.10, 6.11, 20.11, 4.12, 18.12 ja 15.01.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New English File" Intermediate.

Hind sisaldab originaalõpikut.

LESSON 1.

A Mood Food.

Food and eating. Cooking. Restaurants. Present simple and Continuous. Action and non-action verbs. Short and long vowel sounds.

B Family life.

Family. Personality. Birth order. Younger brother or only child. Future forms Present Continuous/going to/will/won`t. Sentence and word stress. Adjective endings.

Practical English. Meeting the parents.

LESSON 2

A Spend or save?

Money and business. Are you a spender or a saver? Present perfect and past simple.

B Changing lives.

How long have you …. ? Challenge. Strong adjectives: exhausted, amazed etc . Present perfect + for/since. Present perfect continuous.

Revise and Check 1 & 2.

LESSON 3

A Race across London.

Transport. Top Gear Challenge. Comparatives and superlatives.

B Stereotypes - or are they?

Men and women: stereotypes or true? Who`s the most talkative? Article a/an/the/no article; adjectives + prepositions.

Practical English A difficult celebrity.

LESSON 4

A Failure and success.

Speaking other languages.Tips for learning English. Can/could/be able to; reflexive pronouns; -ed/-ing adjectives.

B Modern manners?

You and your phone. The difference between Russian and British manners. Mother-in-law and daughter in law.Must/have to/should; should/have.

Revise and Check 3 & 4.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital