Vene keel veidi oskajale A1.2

Kursusele on oodatud kõik, kes on vene keelt veidi õppinud või kes tahavad kunagi omandatut uuesti meelde tuletada, et keelt edasi õppima ja kasutama hakata. Kursusel korratakse üle baasteadmised, sõnavara järk-jägult laiendades.

Toimub
22.09 - 05.01.2022
K 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
294 €
Koolitaja
Leili Siilivask

Kursuse kirjeldus

Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele.

Õpitavad teemad:

1.Kontaktandmed, riigid ja rahvused, vanus, haridus, ametid ja töökohad. Контактные данные, страны и народы, возраст, образование, профессии и место работы.

2.Perekond ja elukoht: perekonnaliikmed, välimus, isikuomadused, kodu, mööbel, kodutehnika. Семья и место жительства: члены семьи, внешность, характер, дом, мебель, техника.

3.Minu päev: igapäevased ja vaba aja tegevused, tööpäev, huvid ja hobid. Мой день: каждодневные действия, свободное время, рабочий день, интересы и хобби.

4.Enesetunne ja tervis: kehaosad, haigused, arsti juures, sport. Самочувствие и здоровье: части тела, болезни, у врача, спорт.

5.Poes ja restoranis: toiduained, joogid, riided, raha, müüjaga suhtlemine, kohvikus ja restoranis, söögi tellimine. В магазине и ресторане: продукты, напитки, одежда, деньги, общение с продавцом, в кафе и ресторане, заказ еды.

6.Puhkusel ja reisil: reisimine Eestis ja Venemaal, reisielamused, transport, objektid ja üritused linnas, tee juhtimine. В отпуске и путешествии: путешествие по Эстонии и России, впечатления, транспорт, объекты и мероприятия в городе, как пройти.

7.Ilm: ilma kirjeldamine, ilmakaared. Погода, части света.

Keeleteadmised:

1.Nimisõnade grammatiline sugu, mitmus. Род и множественное число имен существительных. (мужской род: город – города, женский род: анкета – анкеты, средний род: письмо – письма)

2.Tegusõnade pööramine, liikumisverbid, modaalverbid: võib/ei või, saab/ ei saa, ei tohi. Спряжение глаголов (я работаю, ты работаешь, он работает), глаголы движения (идти/ходить, ехать/ездить), модальные глаголы: можно/нельзя.

3.Isikulised asesõnad, omastavad asesõnad. Личные и притяжательные местоимения. (я – мой, ты – твой)

4.Arvsõnad, kuupäev, kellaaeg, palju maksab? Числительные, число, время, сколько стоит?

5.Omadussõnade grammatiline sugu. Род имен прилагательных. (красивый дом, красивая девушка, красивое платье)

6.Küsimused: kuhu, kus, keda/mida, kellena, miks/milleks, millal? Вопросы: куда, где, что/кого, кем, зачем, почему, когда?

7.Sidesõnad: что, который, потому что, поэтому, если, чтобы. Союзы.

Õppematerjalid

Л.В. Миллер, Л.В. Политова, И.Я. Рыбакова „Жили-были“С. Чернышов „Поехали“• I. Magnus „Vene keele õpik algajale ja taasalustajale“ • õpetaja õppematerjalid

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Terviseohutuse meetmed

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital