Inglise keel A2.1 II osa (Zoom) Veebis

Õppetöö toimub A2.1 tasemel (madalam kesktase). Jätkukursus, kuid ka kõik uued huvilised on oodatud. Kursus sobib neile, kes on juba jõudnud A2.1 tasemele ja neile, kes kodulehel olevat inglise keele testi tehes said 35-50 punkti.

Toimub
23.09 - 13.01.2022
N 15.00-16.30
veebikeskkonnas
Maht
30 akad t
Hind
210 €
Koolitaja
Ludmilla Alver

A2.1 taseme läbimiseks kulub 60 tundi kontaktõpet ja 30 tundi iseseisvat tööd. Õppetöö on jaotatud kahte ossa. Antud kursus on A2.1 taseme teine osa ja sisaldab 30 tundi kontaktõpet ning 15 tundi iseseisvat tööd.

Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom. Koolitaja saadab enne kursuse algust lingi, millega saate koolitusega liituda. Vajalik on stabiilne internetiühendus, mikrofon ja kõlarid/kõrvaklapid, et kuuleks ja saaks kaasa rääkida.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New Headway Pre-Intermediate 4th Edition."

Õppe sisu

Unit 4 Somewhere to live.

Kodu ja sisustus. Minu kodu. Linnatänaval. Kuulsad ehitised. There is/there are ... Some/any/ a lot of. This/that/these/those. Määrsõna + omadussõna. Arvsõna ja hinnad.

Unit 5 Looking forward. Tulevikulootused. Iseseisva elu algus. Suhtluskeel. Kindlad ja ebakindlad seisukohad. Tuleviku väljendamine. Ühendtegusõna (put on, take off).

Unit 6 The way I see it. Mida me täna teeme? Multikultuurne London. Minu kodulinn. Minu pere. Võrdleme kohti ja inimesi. Omadussõna võrdlusastmed. Sünonüümid ja antonüümid. What`s…. like? How ….. ? Siduvad asesõnad.

Õppe kogumaht on 45 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 15 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Õppe kogumaht on 45 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 15 tundi iseseisvat tööd).

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital