Inglise keel veidi oskajale A1.2

Kursus sobib neile, kes on A1.1 taseme juba läbinud. Samuti sobib kursus neile, kes kodulehel olevat inglise keele testi tehes said 21-35 punkti.

Toimub
15.09 - 26.01.2022
K 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
34 akad t
Hind
221 €
Koolitaja
Meeli Tonka

A1.2 taseme läbimiseks kulub 102 tundi auditoorset õpet ja 48 tundi iseseisvat tööd. Õppetöö on jaotatud kolme ossa. Antud kursus on A1.2 taseme esimene osa ja sisaldab 34 tundi auditoorset tööd ning 16 tundi iseseisvat tööd. Kursuse teine osa toimub kevadsemestril.

Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New Headway Elementary. 4th Edition."

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

Unit 1 You and me.

Isikuandmed. Enda tutvustamine. Perekond. Viisakusväljendid. Tegusõna olema. Omastav asesõna. Omastav kääne. Omadussõna. Verbid have/go/live/like.

Unit 2 A good Job!

Ametid ja töö. Kellaaeg. Lihtolevik - he/she/it. Eitus ja küsimus. Asesõna.

Unit 3 Work hard, play hard!

Vaba aeg. Nädalavahetus linnas ja maal. Igapäevane suhtluskeel. Lihtolevik - I/you/we/they. Sagedusmäärsõna. Ankeedi täitmine.

Unit 4 Somewhere to live.

Kodu ja sisustus. Minu kodu. Linnatänaval. Kuulsad ehitised. There is/there are ... Some/any/ a lot of. This/that/these/those. Määrsõna + omadussõna. Arvsõna ja hinnad.

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 34 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital