Inglise keel A2.1

Õppetöö toimub A2.1 tasemel (madalam kesktase). Kursus sobib neile, kes on elementaartaseme (A1.2) juba läbinud ja neile, kes kodulehel olevat inglise keele testi tehes said 35-50 punkti. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
20.09 - 10.01.2022
E 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
195 €
Koolitaja
Meeli Tonka

A2.1 taseme läbimiseks kulub 60 tundi auditoorset õpet ja 30 tundi iseseisvat tööd. Õppetöö on jaotatud kahte ossa. Antud kursus on A2.1 taseme esimene osa ja sisaldab 30 tundi auditoorset tööd ning 15 tundi iseseisvat tööd. Kursuse teine osa toimub kevadsemestril.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New Headway Pre-Intermediate 4th Edition."

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

Unit 1 You and me.

Isikuandmed. Enda tutvustamine. Perekond. Viisakusväljendid. Tegusõna olema. Omastav asesõna. Omastav kääne. Omadussõna. Verbid have/go/live/like.

Unit 2 A good Job!

Ametid ja töö. Kellaaeg. Lihtolevik - he/she/it. Eitus ja küsimus. Asesõna.

Unit 3 Work hard, play hard!

Vaba aeg. Nädalavahetus linnas ja maal. Igapäevane suhtluskeel. Lihtolevik - I/you/we/they. Sagedusmäärsõna. Ankeedi täitmine.

Unit 4 Somewhere to live.

Kodu ja sisustus. Minu kodu. Linnatänaval. Kuulsad ehitised. There is/there are ... Some/any/ a lot of. This/that/these/those. Määrsõna + omadussõna. Arvsõna ja hinnad.

Õppe kogumaht on 45 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 15 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital