Estonian for beginners 0 > A1.1 minigroup

Estonian course for beginners. Õpime võimalusel klassis ja vajadusel veebis. Õpe toimub minirühmas.

Toimub
10.06 - 23.09.2021
Tue Thu 17.30-19.00
Ülikooli 1, Tartu
Maht
60 akad t
Hind
534 €
Koolitaja
Terje Eha

A 60-hours Estonian language course for beginners (A1.1 level). The course is suitable for students who have not studied Estonian before.

Eesti keele õpe viiakse läbi eesti keeles. Tundides kasutatakse aktiivõppevõtteid ja kommunikatiivset metoodikat selle kõige laiemas mõttes. Enim pööratakse tähelepanu kuulamis- ja kõneoskuse arendamisele, et õppijal oleks julgus suhtlussituatsioonis vähest õpitud keelepagasit kasutada. Grammatika omandatakse kontekstis ja suhtluseesmärgist lähtuvalt, rohkelt analoogiat kasutades. Õppijaid julgustatakse kasutama olemasolevat keelekeskkonda: suhtlus töökaaslaste ja pereliikmetega, lihtsamate fraaside kasutamine teeninduses, kirjutatud keelekeskkonna märkamine.

Eesti keele koolituse teemad

 • Tere! Meeldiv tutvuda!
 • Mis keelt sa räägid?
 • Kus sa elad? Numbrid
 • Üks ja mitu. Värvid
 • Kuhu sa lähed? Kellaaeg ja nädalapäevad
 • Aastaajad. Reisime!
 • Pere ja kodu

Grammatika

 • Verbi pööramine olevikus
 • Kohakäänded
 • Kolm vormi: ainsuse nimetav, omastav ja osastav kääne
 • Mitmuse nimetav kääne
 • Ainsuse kaasaütlev
 • Ma- ja ta-tegevusnimi

Õppematerjalid

 • Pesti, Mall; Ahi, Helve (2019). E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele. A1+A2+B1. Kiri Mari Kirjastus
 • Algaja õnn. Mänge ja ülesandeid eesti keele kõnelemisoskuse arendamiseks A2-tasemele. Leelo Kingisepp, Marju Ilves. Iduleht, Tallinn, 2015. (õppematerjal sobib kasutamiseks A1-tasemel)
 • Keeleklikk https://www.keeleklikk.ee/

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 80 tundi (sh 60 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Juhend iseseisvaks keeleõppeks / Guide for independent language learning https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/293_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_eng_web.pdf

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital