Inglise keel A2.1

Õppetöö toimub A2.1 tasemel (madalam kesktase). Kursus sobib neile, kes on elementaartaseme (A1.2) juba läbinud ja neile, kes kodulehel olevat inglise keele testi tehes said 35-50 punkti. Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis. Jätkajatele soodushind

Toimub
20.09 - 20.12.2021
EK 9.00-10.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
54 akad t
Hind
335 €
Koolitaja
Ludmilla Alver

A2 taseme läbimiseks kulub 114 tundi auditoorset õpet ja 66 tundi iseseisvat tööd. Õppetöö on jaotatud kahte ossa. Antud kursus on A2.1 taseme esimene osa ja sisaldab 54 tundi auditoorset tööd ning 30 tundi iseseisvat tööd. Kursuse teine osa toimub kevadsemestril ning sisaldab 60 tundi auditoorset tööd ja 36 tundi iseseisvat tööd.

Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Õppemeetodid

Kursusel arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Kasutatakse aktiivõppe meetodeid, mis nõuavad õpilase aktiivset osalemist õppeprotsessis. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"New Headway Pre-Intermediate 4th Edition."

Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

Unit 1 You and me.

Isikuandmed. Enda tutvustamine. Perekond. Viisakusväljendid. Tegusõna olema. Omastav asesõna. Omastav kääne. Omadussõna. Verbid have/go/live/like.

Unit 2 A good Job!

Ametid ja töö. Kellaaeg. Lihtolevik - he/she/it. Eitus ja küsimus. Asesõna.

Unit 3 Work hard, play hard!

Vaba aeg. Nädalavahetus linnas ja maal. Igapäevane suhtluskeel. Lihtolevik - I/you/we/they. Sagedusmäärsõna. Ankeedi täitmine.

Unit 4 Somewhere to live.

Kodu ja sisustus. Minu kodu. Linnatänaval. Kuulsad ehitised. There is/there are ... Some/any/ a lot of. This/that/these/those. Määrsõna + omadussõna. Arvsõna ja hinnad.

Unit 5 Looking forward. Tulevikulootused. Iseseisva elu algus. Suhtluskeel. Kindlad ja ebakindlad seisukohad. Tuleviku väljendamine. Ühendtegusõna (put on, take off).

Unit 6 The way I see it. Mida me täna teeme? Multikultuurne London. Minu kodulinn. Minu pere. Võrdleme kohti ja inimesi. Omadussõna võrdlusastmed. Sünonüümid ja antonüümid. What`s…. like? How ….. ? Siduvad asesõnad.

Õppe kogumaht on 84 tundi (sh 54 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital