Soome keel veidi oskajale A1.2: minirühm

Kursus sobib neile, kes on soome keelt veidi õppinud või soovivad varem õpitut meelde tuletada. Kursusel arendatakse soome keele oskust A1.2 tasemel.

Toimub
29.01 - 14.05.2021
R 9.00-10.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Mariliis Ruutma

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes lihtsates suhtlussituatsioonides. Õppimine minirühmas võimaldab paindlikult arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Kursus sobib neile, kes veidi juba oskavad soome keelt. Kursusele on oodatud õppija, kes • tunneb kõige tavalisemaid viisakusväljendeid ja oskab reageerida nendele (Anteeksi, että olen myöhässä! - Ei se mitään!) • tunneb tegusõnade pööramist oleviku jaatavas ja eitavas kõnes (puhun, en puhu) • tunneb nimisõnade käänamist (talo, talon, taloa) • oskab lihtsalt viisil rääkida iseendast (vanus, päritolu, välimus, iseloom) ja oma perest • oskab lihtsal viisil kirjeldada oma argipäeva • oskab kirjeldada ilma • tunneb ajaväljendeid (kell, ööpäev, nädalapäevad, kuud ja aastaajad)

Kursuse teemad ja sõnavara:

  • Koti ja asuminen - Kodu ja elamine
  • Matkustaminen - Reisimine
  • Ruokakaupassa ja kahvilassa - Poes ja kohvikus
  • Ammatit ja työskentely - Ametid ja töötamine

Keeleteadmised:

  • Järgarvud
  • Käändsõnatüübid
  • Kohakäänded (taloon, talossa, talosta)
  • Osastav kääne ainsuses ja mitmuses (juustoa, juustoja)
  • Tegusõnade astmevaheldus (kuunnella, minä kuuntelen)

Õppematerjalid:

Suomen mestari 1 (peatükid 6-9)

Kursuse maht:

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda lihtsamaid tekste või teha grammatikaharjutusi.

Terviseohutuse meetmed

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga