Eesti keel B2.1 II osa: Arutleme ja kirjutame! minirühm

Toimub
20.01 - 28.04.2021
K 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Kristel Algvere

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Harjutatakse väitlemist, arvamuse avaldamist ja oma seisukohtade põhjendamist. Kuulatakse erineva tasemega autentseid materjale ning tehakse kuuldust kokkuvõtteid. Loetakse ja analüüsitakse erinevaid tarbe- ja ilukirjanduslikke tekste. Kirjutatakse pikemaid kirju, arutlevaid tekste.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

  1. Peame pidu, osastav kääne I;
  2. Hommikust õhtuni, osastav kääne II;
  3. Looduse aastaring, ajaväljendid;
  4. Reisisellidele, kaassõnad, sõnamoodustus;
  5. Ela ja säästa, umbisikuline tegumood

Õppematerjalid

Mall Pesti “K nagu Kihnu”, õpetaja koostatud käsilehed ja erinevad autentsed materjalid

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 ak tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisva töö eesmärk on kinnistada õpitut, valmistuda uue teema käsitlemiseks, arendada avastuslikke ja iseseisva töö oskusi. Iseseisva tööna valmivad teemakohased esitlused ja kirjutised. Iseseisvaks tööks võib olla nt detailse info hankimine autentsetest allikatest, võrdlemine ja kokkuvõtte tegemine; väitluseks valmistumine (argumentide sõnastamine, põhjendamine); teemakohaste esitluste ettevalmistamine.

Õppijad saavad tagasisidet iseseisvate tööde kohta nii õpetajalt kui ka kaasõppijatelt (vastastikhindamine).

Juhend iseseisvaks keeleõppeks

Guide for independent language learning https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/293_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_eng_web.pdf

Руководство по самостоятельному изучению языкаhttps://www.integratsioon.ee/sites/default/files/35_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_rus_web2.pdf

Terviseohutuse meetmed

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga