Inglise keele vestluskursus: B1 Uus!

Inglise keele vestluskursus A2+ tasemel. kursus sobib neile, kes on A2 taseme juba läbinud ja liiguvad B1 taseme poole.

Toimub
20.01 - 05.05.2021
K 17.15-18.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
195 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse rääkimis-, lugemis- ja kuulamisoskust. Põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"Clockwise. Intermediate. "

Hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

Lesson 1 – All in the mind.• Starting a conversation. Making friends. • Question types. Word groups. • Recording new words.

Lesson 2 - Changing world.• Other countries, nationalities and languages. • Present tenses to discuss change. • Being imprecise.

Lesson 3 - Life story.• Life stages. Personality characteristics. • Telling stories. • Past simple and present perfect.

Lesson 4 - Something to do.• Things that I enjoy. Free time activities. • Making suggestions. • Verb + ing; to + verb

Lesson 5 - A question of lifestyle.• Daily routines, lifestyle and health. • Giving indirect answers. • Comparatives of adjectives and adverbs.

Lesson 6 - Change of state.• Things you used to do. Similarities and differences. • Vague expressions of time and quantity.

Lesson 7 - Taking changes.• Sports and risky activities. • Agreeing with someone. Emotional reactions. • Linking ideas.

Lesson 8 - Getting through.• Telephone English. • The effects of the phone on our lives. • Future arrangements with will/going to/present continuous.

Lesson 9 - Incidents and accidents.• Special occasions. • Responding to good and bad news. • Planning the future.

Lesson 10 - Other houses, other rules.• Rules and arguments. • Obligation and permission (must/have to etc.) • Because/otherwise/so/when etc.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste, teha grammatikaharjutusi. Erinevad testid aitavad jälgida oma keeleoskuse arengut.

Terviseohutuse meetmed

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiabSIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga