Eesti keel B1: Räägime ja harjutame! minirühm

Eesti keele kursus B1-tasemel. Kursusele on oodatud kõik õppijad, kelle eesti keele oskus on A2-tasemel.

Toimub
02.02 - 18.05.2021
T 17.15-18.45 R 16.30-18.00
Pepleri 4, Tartu
Maht
60 akad t
Hind
534 €
Koolitaja
Vivika Nõmme

Eesti keele kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Teemad:

  • Tutvumine ja tutvustamine, viisakusväljendid
  • Kodu ja ümbruskond / LINNAS / ÜÜRIME KORTERI /UUES KODUS
  • Ametid ja töökohad / TÖÖ JA HARIDUS, TÖÖ OTSIMINE
  • Õppimine ja elukestev õpe
  • Söök ja jook. Tarbimine. / LÄHME POODI, KAUBAMAJAS
  • Tervis ja tervislikud eluviisid / ARSTI JUURES, OLE TERVE!
  • Vaba aeg ja meelelahutus / TULGE KÜLLA, SÕBRAD!
  • Telefonivestlus / ASJU AJAMAS; MIS JUHTUS?
  • Kultuur ja eestlased / MIS EESTIS ON?
  • Mina ja eesti keel

Grammatikateemad:

eesti keele käänded ainsuses ja mitmuses; tegusõna pööramine olevikus, lihtminevikus ja täisminevikus; omadussõna võrdlusastmed; määrsõnade moodustamine; prepositsioonid ja postpositsoonid

Õppematerjalid:

Mall Pesti “E nagu Eesti” B1-taseme osa

Eesti keele B1-taseme e-kursus Keeletee, https://www.keeletee.ee

Mare Kitsnik „Eesti keele õpik B1, B2“ 2012

õpetaja koostatud lisamaterjalid, erinevad autentsed materjalid

Helena Metslang, Juhend iseseisvaks keeleõppeks, Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituut https://www.integratsioon.ee/sites/default/files/35_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_rus_web2.pdfhttps://www.integratsioon.ee/sites/default/files/293_Juhend_iseseisvaks_keeleop_est_eng_web.pdf

Kursuse maht:

Õppe kogumaht on 80 akadeemilist tundi (sh 60 tundi auditoorset tööd + 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisva töö eesmärk B1-tasemel on kinnistada õpitut, valmistuda uue teema käsitlemiseks, arendada avastuslikke ja iseseisva töö oskusi. Iseseisva tööna valmivad teemakohased suulised esitlused ja teemakirjutised. Samuti loetakse iseseisvalt teemakohaseid tekste (lühikesed jutustused, faktiteavet edastavad lihtsamad tekstid jms).

Terviseohutuse meetmed

Koroonaviirusega seotud terviseohutuse meetmed Tartu Rahvaülikoolis leiab SIIT

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga