Eesti keele kesktase B1: Räägime ja harjutame! minirühm

Eesti keele B1-taseme kursusele on oodatud kõik õppijad, kel on vähemalt eesti keele A2-tase. Räägime ja harjutame! Kursus sobib hästi ka neile, kel on plaanis minna B1-taseme eksamile.

Toimub
14.08 - 06.11.2020
T 17.15-18.45 R 16.30-18.00
Ülikooli 1, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
445 €
Koolitaja
Vivika Nõmme

Eesti keele kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid. Kursus sobib hästi ka neile, kel on plaanis minna B1-taseme eksamile ja soovivad selleks ette valmistuda.

Teemad:

 • Tutvumine ja tutvustamine, viisakusväljendid
 • Kodu ja ümbruskond / LINNAS / ÜÜRIME KORTERI /UUES KODUS
 • Ametid ja töökohad / TÖÖ JA HARIDUS, TÖÖ OTSIMINE
 • Õppimine ja elukestev õpe
 • Söök ja jook. Tarbimine. / LÄHME POODI, KAUBAMAJAS
 • Tervis ja tervislikud eluviisid / ARSTI JUURES, OLE TERVE!
 • Vaba aeg ja meelelahutus / TULGE KÜLLA, SÕBRAD!
 • Telefonivestlus / ASJU AJAMAS; MIS JUHTUS?
 • Kultuur ja eestlased / MIS EESTIS ON?
 • Mina ja eesti keel

 • Grammatikateemad: eesti keele käänded ainsuses ja mitmuses; tegusõna pööramine olevikus, lihtminevikus ja täisminevikus; omadussõna võrdlusastmed; määrsõnade moodustamine; prepositsioonid ja postpositsoonid

Õppematerjalid:

Mall Pesti “E nagu Eesti” B1-taseme osa, erinevad autentsed materjalid, Keeletee https://www.keeletee.ee/

Kursuse maht:

Õppe kogumaht on 70 tundi (sh 50 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisva töö eesmärk B1-tasemel on kinnistada õpitut, valmistuda uue teema käsitlemiseks, arendada avastuslikke ja iseseisva töö oskusi. Iseseisva tööna valmivad teemakohased suulised esitlused ja teemakirjutised. Samuti loetakse iseseisvalt teemakohaseid tekste (lühikesed jutustused, faktiteavet edastavad lihtsamad tekstid jms).

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga