Tulemuslik mõjutamine ja loov probleemilahendus: Otepää

Koolitus arendab suhtlemise ja loova probleemilahenduse oskuseid ning soodustab positiivset õpihoiakut ja elukestvat enesearengut.

Toimub
29.09 - 27.10.2020
T 29.09, T 6.10, T 13.10, T 20.10, T 27.10 kell 10.15 - 17.00
Ugandi Resto, Otepää, Lipuväljak 26
Maht
40 akad t
Hind
Tasuta
Koolitaja
Ene Raid

Koolitusele on oodatud:

 • kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud
 • majanduslikult mitteaktiivsed madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga elanikud
 • töövõimetuspensionärid
 • vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed
 • kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud
 • tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised inimesed

Koolituse sisu

 1. Tööalaste probleemide analüüsimine ja tõlgendamine
  • Osalejad uurivad kriitilise mõtlemise (mitte kritiseerimise) abil põhjus - tagajärg seosed probleemilahenduses ning püüavad praktiliselt lahata erinevaid vaatenurki lahendustena ja lihtsustada keerukamat olukorda osadeks jaotamise meetodil.
 2. Tulemuslik mõjutamine
  • Erinevad mõjutamisviisid, nende kasutamine praktikas ja tulemuslikkus. Praktiline argumenteerimine, erinevate argumentide kasutamine: ratsionaalsed, emotsionaalsed ja väärtuspõhised.
 3. Mina ja suhtlemine
  • Enda ja teiste erinevuste tajumine. Osalejad uurivad praktiliselt (metronomi abil) oma loomust toetavat suhtlemisrütmi ja vaatlevad ning analüüsivad inimeste erinevust, mis võimaldab teistega soodustada sõbralikumat kontakti loomist ja heatahtlikumat suhtumist.
  • Minu tugevused ja nõrkused dialoogilises suhtlemises. Läbi praktilise paaris harjutuse tunnetatakse enda väljakutseid ja raskusi dialoogilisel suhtlemisel. Toimub iseenda analüüsimine suhtlejana.
  • Loovuse toomine suhtlusse. Selge eneseväljenduse arendamine ja julguse ning loovuse toetamine suhtlemisel läbi praktilise paaristöö.
  • Mina õppijana. Edasiõppimisvajaduste ja võimaluste kaardistamine.

Koolitusel kasutatakse aktiivõppemeetodeid ja suunatakse inimesi oma tegevust mõtestama.

Koolitaja

Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.

Liitu uudiskirjaga