Soome keel kesktasemele B1: jätkukursus B1.2 minirühm

B1-taseme soome keele jätkukursusele on oodatud ka uued õppijad.

Toimub
15.09 - 22.12.2020
T 9.15-10.45
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Saana Kolvanki

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

  • työn hakeminen, työpaikkailmoitus, työhakemus ja CV, työhaastattelu
  • tiedotteet, säännöt ja ohjeet
  • tekniikka, tiede ja keksinnöt, tietotekstit
  • arkkitehtuuri ja muotoilu, esitteet ja tietotekstit

  • Kielioppi: partisiipit, possessiivisuffiksit, sanojen johtaminen

Õppematerjalid:

Peatükid 1–4 õpikust Suomen mestari 4. Suomen kielen oppikirja aikuisille, videod ja artiklid Soome meedias

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisva töö eesmärk B1-tasemel on kinnistada õpitut, valmistuda uue teema käsitlemiseks, arendada avastuslikke ja iseseisva töö oskusi. Iseseisva tööna valmivad teemakohased suulised esitlused ja teemakirjutised. Samuti loetakse iseseisvalt teemakohaseid tekste (lühikesed jutustused, faktiteavet edastavad lihtsamad tekstid jms).

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga