Inglise keele kõrgem kesktase B2: grupp 2

Inglise keel kõrgemale kesktasemele B2.1. Õppe kogumaht on 40 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 10 tundi iseseisvat tööd). Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
10.09 - 17.12.2020
N 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
177 €
Koolitaja
Krista Pisuke

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjal

"English File. Upper-Intermedate". Kursuse hind sisaldab originaalõpikut.

Õppe sisu

LESSON 1.

A Questions and answers. Question formation. Working out meaning from the context.

B Do you believe it? True stories. Comparatives. Compound adjectives.

C Talking about interviews.

LESSON 2.

A Call the doctor? Illnesses and injuries. Present Perfect.

B Older and wiser? People and age. Clothes and fashion. Adjective order. Adjectives as nouns.

C Revision and Check 1-2.

LESSON 3.

A The truth about air travel. Air travel. Tenses.

B Incredibly short stories. Adverbs.

C Talking about children`s books.

Iseseisva töö kirjeldus

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha harjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga