Vene keel A2-tasemele: veebikursus, minirühm

Vene keele A2-taseme veebikursus kõigile huvilistele.

Toimub
16.09 - 06.01.2021
K 18.00-19.30 veebikeskkonnas Zoom
.
Maht
30 akad t
Hind
252 €
Koolitaja
Irina Lužetskaja

Õppemeetodid

Vene keele veebipõhine koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom. Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele.

Õpitavad teemad:

 1. Kontaktandmete andmine ja küsimine, ankeedi täitmine. Контактные данные, заполнение анкеты.
 2. Minu päev: igapäevased ja vaba aja tegevused, huvid ja hobid. Мой день: каждодневные действия, свободное время, интересы и хобби.
 3. Töökoht, tööpäev, tööülesanded. Работа, рабочий день, рабочие обязанности.
 4. Suhtlemine, viisakusväljendid, küsimuste esitamine. Общение, вежливые выражения, вопросы.
 5. Kinos, teatris, kodus. В кино, в театре, дома.
 6. Liikumisverbid. Transport. Глаголы движения. Транспорт.
 7. Puhkusel ja reisil: reisimine Eestis ja Venemaal, reisielamused, transport, objektid ja üritused linnas, tee juhtimine. В отпуске и путешествии: путешествие по Эстонии и России, впечатления, транспорт, объекты и мероприятия в городе, как пройти.
 8. Meedia: uudised, kuulutused, ajalehed ja internet. Новости, газеты и интернет.

Keeleteadmised:

 1. Nimisõnade ja omadussõnade käänamine. Падежи существительных и прилагательных.
 2. Tegusõnade pööramine, liikumisverbid, modaalverbid: võib/ei või, saab/ ei saa, ei tohi. Спряжение глаголов (я работаю, ты работаешь, он работает), глаголы движения (идти/ходить, ехать/ездить), модальные глаголы: можно/нельзя.
 3. Asesõnad. Местоимения. (я – мой – моего – мне – меня)
 4. Arvsõnad, järgarvsõnad. Числительные, порядковые числительные (один-первый)
 5. Küsimused: kuhu, kus, kust, keda/mida, kellena, miks/milleks, millal? Вопросы: куда, где, откуда, что/кого, кем, зачем, почему, когда?

Õppematerjalid:

 • С. Чернышов „Поехали“
 • I. Magnus „Vene keele õpik algajale ja taasalustajale“
 • õpetaja koostatud õppematerjalid, erinevad veebipõhised materjalid

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 tundi (sh 30 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö A2 tasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga