Rootsi keel veidi oskajale A1.2: minirühm

Kursusele on oodatud kõik, kes on rootsi keelt veidi õppinud.

Toimub
24.09 - 14.01.2021
N 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
30 akad t
Hind
267 €
Koolitaja
Marite Sild

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppimine minirühmas võimaldab õpetajal arvestada õppijate soovide ja vajadustega.

Teemad:

  • Vabaaeg, kultuur / Fritid, kultur Vabaajast rääkimine ja selle planeerimine / Prata om fritid och planera fritidsaktiviteter. Grammatika: ajamäärsõnad, nimisõnade ja omadussõnade kasutamine, minevik / Adverb för frekvens, användning av subjektiv och adjektiv, preteritum.
  • Inimesed - perekond ja sugulased / Människor – familj och släkt Perekonna kirjeldamine / Beskriva familj. Lihtsamate faktitekstide lugemine / Läsa enkla faktatexter. Grammatika: omastavad ja osastavad asesõnad, omadussõna peale tegusõna / Possessiva pronomen och objektspronomen, adjektiv efter verb.
  • Ostlemine, riided, värvid / Shopping, kläder, färger Oma ostlemisharjumustest rääkimine, inimeste ja asjade kirjeldamine, poes vajaminevate fraaside õppimine / Prata om shoppingsvanor, beskriva personer och saker, läsa fraser som behövs i affärer.
  • Lihtsamate tekstide lugemine internetis, info leidmine kuulutustest / Läsa en enkel text på internet, hitta information i en enkel annons.
  • Grammatika: Umbmäärased asesõnad, nimisõna mitmuse määratud vorm, omadussõna võrdlusastmed / Indefinit pronomen, substantivets bestämd form i plural, adjektivets komparation.

Kursuse maht

Õppe kogumaht on 50 ak tundi (sh 30 ak tundi auditoorset tööd ja 20 ak tundi iseseisvat tööd).

Iseseisev töö algtasemel aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga