Saksa keel algajatele: grupp 1

Kursus sobib neile, kes pole saksa keelt varem õppinud. Saavutatav keeletase on A1.1. Kursus jätkub kevadsemestril. Õppe kogumaht on 70 tundi (sh 50 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Kui kontaktõppele kehtestatakse piirangud, toimub õpe veebis.

Toimub
14.09 - 07.12.2020
EK 19.00-20.30
Pepleri 4, Tartu
Maht
50 akad t
Hind
325 €
Koolitaja
Lili Kängsepp

Õppemeetodid

Koolituse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel. Paaris- ja grupitööd, erinevad rollimängud ning dialoogid aitavad omandada ladusat kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Kaasaegne õppematerjal pakub käsitlemiseks huvitavaid teemasid.

Õppematerjalid

Saksa keele õppekomplekt "MENSCHEN A1.1

Hind sisaldab originaalõpikut ja -töövihikut.

Kursuse kirjeldus

 • Begrüßung, Befinden Hallo! Ich bin Nicole ...

Tervitamine, enesetunde kohta küsimine, enesetutvustus. Tähestik. Euroopa maad. Tegusõnade pööramine ainsuses, erinevad küsisõnad.

 • Angaben zur Person, Berufe. Ich bin Journalistin

  Perekond. Elukutsed Tegusõnade pööramine ainsuses ja mitmuses. Eitused (nicht). Sõnatuletused lõpuga -in

 • Familie.Das ist meine Mutter.

  Pereliikmed. Keeled. Ja/EI-küsimused ja vastused. Omastav asesõna mein/dein. Ebareeglipäraste tegusõnade olevik.

 • Einkaufen, Möbel: Der Tisch ist schön.

Nõuandvad vestlused, abi pakkumised. Hinnapäringud ja hindade nimetamine. Numbrid 100 – 1 000 000. Mööbliesemed. Määrav artikkel der/die/das.Isikuline asesõna er/sie/es.

 • Gegenstände, Produkte Was ist das? – Das ist ein ...

Tooted ja toodete kirjeldused. Formulari täitmine. Värvid. Materjalid ja vormid. Umbmäärane artikkel ein/ein/eine. Eitav artikkel kein/kein/keine

 • Büro und Technik: Ich brauche kein Büro.

  Telefonivestlused, meilid ja SMS-id. Büroo, arvuti. Nnimisõnad ainsuses ja mitmuses. Nimisõna käänamine.

Iseseisev töö aitab eelkõige korrata ja kinnistada tunnis läbivõetut – õppida sõnavara, lugeda tekste või teha grammatikaharjutusi.

Koolitaja

Liitu uudiskirjaga