Tulemuslik mõjutamine ja loov probleemilahendus: lisagrupp

Koolitus arendab suhtlemise ja loova probleemilahenduse oskuseid ning soodustab positiivset õpihoiakut ja elukestvat enesearengut.

Toimub
01.06 - 16.06.2020
1.06 kell 14.00 - 19.00, 2.06 kell 14.00 - 18.00, 4.06 kell 14.00 - 19.00, 9.06 kell 14.00 - 18.00, 11.06 kell 14.00 - 19.00, 15.06 kell 14.00 - 19.00,16.06 kell 14.00 - 19.00
Vaksali 7 ja Pepleri 4
Maht
40 akad t
Hind
Tasuta
Koolitaja
Ene Raid

Koolitusele on oodatud:

 • kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud
 • majanduslikult mitteaktiivsed madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga elanikud
 • töövõimetuspensionärid
 • vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed
 • kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud
 • tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised inimesed

Koolituse sisu

 1. Tööalaste probleemide analüüsimine ja tõlgendamine
  • Osalejad uurivad kriitilise mõtlemise (mitte kritiseerimise) abil põhjus - tagajärg seosed probleemilahenduses ning püüavad praktiliselt lahata erinevaid vaatenurki lahendustena ja lihtsustada keerukamat olukorda osadeks jaotamise meetodil.
 2. Tulemuslik mõjutamine
  • Erinevad mõjutamisviisid, nende kasutamine praktikas ja tulemuslikkus. Praktiline argumenteerimine, erinevate argumentide kasutamine: ratsionaalsed, emotsionaalsed ja väärtuspõhised.
 3. Mina ja suhtlemine
  • Enda ja teiste erinevuste tajumine. Osalejad uurivad praktiliselt (metronomi abil) oma loomust toetavat suhtlemisrütmi ja vaatlevad ning analüüsivad inimeste erinevust, mis võimaldab teistega soodustada sõbralikumat kontakti loomist ja heatahtlikumat suhtumist.
  • Minu tugevused ja nõrkused dialoogilises suhtlemises. Läbi praktilise paaris harjutuse tunnetatakse enda väljakutseid ja raskusi dialoogilisel suhtlemisel. Toimub iseenda analüüsimine suhtlejana.
  • Loovuse toomine suhtlusse. Selge eneseväljenduse arendamine ja julguse ning loovuse toetamine suhtlemisel läbi praktilise paaristöö.
  • Mina õppijana. Edasiõppimisvajaduste ja võimaluste kaardistamine.

Koolitusel kasutatakse aktiivõppemeetodeid ja suunatakse inimesi oma tegevust mõtestama.

Meiepoolsed terviseohutuse meetmed

 • Grupis on kuni 10 osalejat
 • Koolitus toimub suures ruumis, kus osalejate vahe on vähemalt 2 m
 • Osalejad ei puutu kokku teistes gruppides osalejatega
 • Desinfitseerime pindasid ja õhutame ruumi
 • Osalemine ei ole lubatud õppijatel, kes on haigustunnustega või puutunud kokku võimaliku nakatanuga.

Koolitaja

Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.

Liitu uudiskirjaga