Tulemuslik mõjutamine ja loov probleemilahendus

Kohad on hetkel täidetud. Registreeri ennast ja me võtame koha vabanemisel või uue grupi loomisel ühendust.

Koolitus arendab suhtlemise ja loova probleemilahenduse oskuseid ning soodustab positiivset õpihoiakut ja elukestvat enesearengut.

Toimub
01.06 - 17.06.2020
1.06 kell 9.30 - 12.45, 3.06 kell 9.30 - 15.00, 5.06 kell 9.30 - 12.45, 8.06 kell 9.30 - 15.00, 10.06 kell 9.30 - 15.00, 12.06 kell 9.30 - 15.00,15.06 kell 9.30 - 12.45, 17.06 kell 9.30 - 12.45
Vaksali 7 ja Pepleri 4
Maht
40 akad t
Hind
Tasuta
Koolitaja
Ene Raid

Koolitusele on oodatud:

 • kõik erialase ettevalmistuseta ja aegunud erialase ettevalmistusega täiskasvanud
 • majanduslikult mitteaktiivsed madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga elanikud
 • töövõimetuspensionärid
 • vähe tasustatud ametikohtadel töötavad madala haridustasemega inimesed
 • kõik põhi- või keskhariduseta täiskasvanud
 • tööturul aktiivsed või tööturule naasta soovivad pensioniealised inimesed

Koolituse sisu

 1. Tööalaste probleemide analüüsimine ja tõlgendamine
  • Osalejad uurivad kriitilise mõtlemise (mitte kritiseerimise) abil põhjus - tagajärg seosed probleemilahenduses ning püüavad praktiliselt lahata erinevaid vaatenurki lahendustena ja lihtsustada keerukamat olukorda osadeks jaotamise meetodil.
 2. Tulemuslik mõjutamine
  • Erinevad mõjutamisviisid, nende kasutamine praktikas ja tulemuslikkus. Praktiline argumenteerimine, erinevate argumentide kasutamine: ratsionaalsed, emotsionaalsed ja väärtuspõhised.
 3. Mina ja suhtlemine
  • Enda ja teiste erinevuste tajumine. Osalejad uurivad praktiliselt (metronomi abil) oma loomust toetavat suhtlemisrütmi ja vaatlevad ning analüüsivad inimeste erinevust, mis võimaldab teistega soodustada sõbralikumat kontakti loomist ja heatahtlikumat suhtumist.
  • Minu tugevused ja nõrkused dialoogilises suhtlemises. Läbi praktilise paaris harjutuse tunnetatakse enda väljakutseid ja raskusi dialoogilisel suhtlemisel. Toimub iseenda analüüsimine suhtlejana.
  • Loovuse toomine suhtlusse. Selge eneseväljenduse arendamine ja julguse ning loovuse toetamine suhtlemisel läbi praktilise paaristöö.
  • Mina õppijana. Edasiõppimisvajaduste ja võimaluste kaardistamine.

Koolitusel kasutatakse aktiivõppemeetodeid ja suunatakse inimesi oma tegevust mõtestama.

Meiepoolsed terviseohutuse meetmed

 • Grupis on kuni 10 osalejat
 • Koolitus toimub suures ruumis, kus osalejate vahe on vähemalt 2 m
 • Osalejad ei puutu kokku teistes gruppides osalejatega
 • Desinfitseerime pindasid ja õhutame ruumi
 • Osalemine ei ole lubatud õppijatel, kes on haigustunnustega või puutunud kokku võimaliku nakatanuga.

Koolitaja

Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Arvuti-, keele- ja suhtlemisoskuste koolitused vabahariduslikes koolituskeskustes" raames.

Liitu uudiskirjaga